Woningkwaliteit

De Vlaamse Wooncode bepaalt aan welke minimale normen de zelfstandige woning en kamer in Vlaanderen moet voldoen. Wanneer zij niet aan deze normen voldoet, kan de woning onbewoonbaar of ongeschikt worden verklaard. Wanneer een woning betrokken wordt door een groot aantal personen, kan de woning ook overbewoond worden verklaard.

Verklaring tot ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning
Iedere belanghebbende kan bij het stadsbestuur een aanvraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de kwaliteit van een woning. De huisvestingsambtenaar onderzoekt elke klacht en kan de procedure opstarten bij Wonen-Vlaanderen.

De controleur van Wonen-Vlaanderen stelt een technisch verslag op waarin wordt beoordeeld of de woning aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet. Het verslag wordt vervolgens verstuurd naar de burgemeester.

Een ongeschikte woning scoort minimum 15 strafpunten in het technisch verslag.

Een onbewoonbare woning heeft gebreken die leiden tot een veiligheids- en gezondheidsrisico ongeacht het aantal strafpunten.

We spreken van overbewoning wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. Niet alle woningen waarvan de woningbezettingsnorm overschreden is, zijn dus overbewoond.

De eigenaar wordt in kennis gesteld van dit verslag en krijgt de mogelijkheid om het pand in orde te stellen voordat een beslissing van de burgemeester genomen wordt. De eigenaar kan voor gratis technische begeleiding en info over premies steeds terecht bij Stebo vzw (marijke.moesen@stebo.be - 0474/80.24.52).

De bewoners van de woning krijgen eveneens kopie van het verslag. De bewoners zijn verplicht de eigenaar toe te laten om dringende werkzaamheden uit te voeren aan de woning zodat een onbewoonbaarverklaring vermeden kan worden.
Indien de woning niet werd hersteld, kan de burgemeester de woning overbewoond, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren door een Burgemeestersbesluit op te stellen.

Gevolgen van de beslissing
Gevolgen voor de eigenaar
Wanneer de burgemeester een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart, wordt deze opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De zakelijk gerechtigden zullen hierdoor een belasting moeten betalen wanneer de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat. Deze belasting wordt geïnd door het Vlaamse Gewest.

Zolang de woning op de inventaris staat, kan er door de stad Sint-Truiden en de sociale huisvestingsmaatschappijen eveneens een voorkooprecht worden uitgeoefend bij verkoop van de woning.

De woning kan worden geschrapt van de inventaris  indien de eigenaar de nodige verbeteringswerken uitvoert en kan aantonen dat de woning voldoet aan de minimale normen.

De eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd wanneer hij de ongeschikte en/of onbewoonbare woning verder verhuurt. Dit geldt ook voor de verhuring van een overbewoonde woning.

Gevolgen voor de bewoners
In een overbewoonde woning moet het aantal bewoners onmiddellijk verminderd worden tot het maximum aantal inwoners.

De huurders van de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning zijn wettelijk verplicht om de eigenaar toe staan om dringende herstellingswerken te laten uitvoeren zodat de onbewoonbaarheid kan worden weggewerkt.

Let op: het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van je woning betekent niet dat je automatisch een tegemoetkoming in de huurprijs of voorrang bij de toewijzing van een sociale woning krijgt. Dit geldt enkel in bepaalde gevallen.

Meer info over de Vlaamse krotbelasting vind je hier.

Voor al je vragen in verband met woningkwaliteit kan je hier terecht: info.huisvesting@sint-truiden.be of  011 70 14 85.