Woningkwaliteit

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen werden vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen.

Verklaring tot ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning

Heeft je woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op je klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kan je een formeel verzoek indienen om de administratieve procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten. Deze procedure is gratis.

Let op:

  • Het opstarten van deze procedure leidt maar in een beperkt aantal gevallen tot voorrang voor een sociale huurwoning of tot het verkrijgen van een huursubsidie. Ga er dus zeker niet van uit dat je er recht op zal hebben.  
  • De procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring duurt normaal gezien enkele maanden. Verwacht dus niet onmiddellijk een oplossing, antwoord of uitspraak voor jouw probleem.
  • ​De gemeente kan ervoor opteren om de waarschuwingsprocedure toe te passen.

De woningcontroleur van de stad voert een vooronderzoek uit in de woning om de gebreken vast te stellen. Bij kleine gebreken zal de waarschuwingsprocedure worden opgestart. Bij grote gebreken zal het dossier worden overgemaakt aan Wonen in Vlaanderen.

De controleur van Wonen in Vlaanderen stelt een technisch verslag op waarin wordt beoordeeld of de woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Het verslag wordt vervolgens verstuurd naar de burgemeester.

Een woning is ongeschikt als ze minstens 1 gebrek van categorie II heeft op het technisch verslag. Bij een gebrek van categorie III is ze naast ongeschikt ook onbewoonbaar.

Indien de woning minder dan 7 gebreken heeft van categorie I, is de woning geschikt.

We spreken van overbewoning wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. Niet alle woningen waarvan de woningbezettingsnorm overschreden is, zijn dus overbewoond.

De eigenaar wordt in kennis gesteld van dit verslag en krijgt de mogelijkheid om het pand in orde te stellen voordat een beslissing van de burgemeester genomen wordt. De eigenaar kan voor gratis technische begeleiding en info over premies steeds terecht bij Stebo vzw (Kim Keibeck - Kim.keibeck@stebo.be - 089 39 16 44).

De bewoners van de woning krijgen eveneens kopie van het verslag. De bewoners zijn verplicht de eigenaar toe te laten om dringende werkzaamheden uit te voeren aan de woning zodat een onbewoonbaarverklaring vermeden kan worden.

Indien de woning niet werd hersteld, kan de burgemeester de woning overbewoond, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren door een Burgemeestersbesluit op te stellen.

Gevolgen van de beslissing

Gevolgen voor de eigenaar

Wanneer de burgemeester een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart, wordt deze opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De zakelijk gerechtigden zullen hierdoor een belasting moeten betalen wanneer de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat. Deze belasting wordt geïnd door het Vlaamse Gewest.

Zolang de woning op de inventaris staat, kan er door de stad Sint-Truiden en de sociale huisvestingsmaatschappijen eveneens een voorkooprecht worden uitgeoefend bij verkoop van de woning.

De woning kan worden geschrapt van de inventaris wanneer de eigenaar de nodige verbeteringswerken uitvoert en kan aantonen dat de woning voldoet aan de minimale normen. Hiervoor moet de eigenaar een conformiteitsattest aanvragen bij de dienst wonen. Dit is gratis.

De eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd wanneer hij de ongeschikte en/of onbewoonbare woning verder verhuurt. Dit geldt ook voor de verhuring van een overbewoonde woning.

Het is verboden om een ongeschikte/onbewoonbare/overbewoonde woning te verhuren. De eigenaar is verantwoordelijk om de verhuring zo snel mogelijk stop te zetten.

Gevolgen voor de bewoners

In een overbewoonde woning moet het aantal bewoners onmiddellijk verminderd worden tot het maximum aantal inwoners.

De huurders van de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning zijn wettelijk verplicht om de eigenaar toe staan om dringende herstellingswerken te laten uitvoeren zodat de onbewoonbaarheid kan worden weggewerkt.

Let op! Het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van je woning betekent niet dat je automatisch een tegemoetkoming in de huurprijs of voorrang bij de toewijzing van een sociale woning krijgt. Dit geldt enkel in bepaalde gevallen.

Meer info over de Vlaamse krotbelasting vind je hier.

Voor al je vragen in verband met woningkwaliteit kan je hier terecht: info.huisvesting@sint-truiden.be of  011 70 14 85.

Naar top