Wilsverklaring euthanasie registreren

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je opstellen voor wanneer je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een onomkeerbare coma.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. Dit bespreek je met je huisarts of behandelende geneesheer.
Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als je het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat je verlamd bent), kan een derde dat voor jou doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle en Evaluatiecommissie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Voorwaarden

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;

  Wilsverklaring euthanasie - wettelijk modelformulier85,9 Kb(pdf)

 • bewust en uit vrije wil (en dus niet als gevolg van externe druk);
 • in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen, waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij je overlijden (bv. geen erfgenaam). Zij bevestigen dat jij de wilsverklaring vrij en bewust hebt opgesteld. Zij hebben verder geen rol te vervullen;
 • minder dan 5 jaar voor het begin van je wilsonbekwaamheid;
 • volledig en in 1 exemplaar ingevuld zonder gebruik van correctieroller of doorstrepingen;
 • op dezelfde datum door jou, de 2 getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen ondertekend.

Opgelet! Sinds 2 april 2020 is de geldigheidsduur van 5 jaar geschrapt en is de wilsverklaring onbeperkt geldig. Is jouw verklaring niet meer geldig, dien dan een nieuwe in.

Je mag 2 vertrouwenspersonen aanduiden. Dit is niet verplicht en de beperking materieel belang geldt hier niet. Indien je niet meer wilsbekwaam bent, lichten zij de behandelende arts in over de geregistreerde euthanasieverklaring.

Opgelet! De behandelende geneesheer van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het zorgteam mogen niet als vertrouwenspersoon aangewezen worden.

Indien je fysiek niet in staat bent om de verklaring zelf op te stellen of te ondertekenen, kan je een meerderjarige persoon aanwijzen die je verzoek schriftelijk opstelt samen met jou en de getuigen. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij je overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als

 • je op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en in het bezit bent van een Rijksregisternummer;
 • je op het moment van het verzoek handelingsbekwaam bent;
 • je geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is;
 • je verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk;
 • je je bevindt in een medisch uitzichtloze situatie;
 • je lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht;
 • jouw toestand te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Procedure

Geldigheid van de wilsverklaring

 • Afgelegd na 2 april 2020: onbeperkt geldig.
 • Afgelegd voor 2 april 2020: 5 jaar geldig. Je moet zelf letten op de vervaltermijn en de verklaring nog één keer verlengen indien gewenst.

Opgelet! Je kan een verklaring altijd herzien of intrekken.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14. 

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

 • je identiteitskaart;
 • je ingevulde en ondertekende verklaring;
 • in voorkomend geval het medisch getuigschrift dat bevestigt dat je het formulier niet zelf kan opstellen en ondertekenen.

Kostprijs

Gratis

Tip

 • Als je meer uitleg of hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, kan je hiervoor terecht bij het Huis van de Mens.
 • Je kan gratis een LEIFkaart aanvragen waarop je wilsverklaringen (donatie lichaamsmateriaal, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met jouw voorafgaande zorgplanning.

Digitaal loket

Naar top