Voorstellen van burgers

De inwoners hebben het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

De voorstellen of vragen moeten door de indiener in een gemotiveerde nota nader omschreven worden. Bij de nota mogen ook alle nuttige stukken gevoegd worden die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Procedure

  • Om een voorstel geldig te laten agenderen op de gemeenteraad moet het verzoek gesteund zijn door ten minste 1 % van het aantal inwoners van de stad Sint-Truiden ouder dan 16 jaar.

  • Het verzoek moet, per aangetekende brief, minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad, bij het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden worden ingediend om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

  • Het verzoek moet gebeuren aan de hand van het onderstaande formulier. Een persoon kan slechts √©√©nmaal ondertekenen en moet inwoner zijn van de stad Sint-Truiden.

  • De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.
Naar top