Voornaam veranderen

Je voornaam is officieel vermeld op je administratieve documenten. Zomaar je voornaam veranderen mag dus niet.

Je kan je voornaam laten veranderen bij het loket burgerlijke stand als je daarvoor een goede reden hebt. De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Bij een positieve beslissing wordt je bevolkings- of vreemdelingenregister aangepast alsook alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bv geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van je kinderen).

Je krijgt daarna een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Gelijktijdig kan je ook andere documenten zoals je reispas, je rijbewijs, ... laten vernieuwen en kan je een akte van voornaamsverandering aanvragen.
Je brengt zelf andere officiële instanties op de hoogte (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, enzovoort).

Als je verzoek geweigerd wordt, krijg je een aangetekende brief met motivering van de weigering.

Voorwaarden

 • Je nieuwe naam mag niet belachelijk, hatelijk of absurd zijn;
 • Je nieuwe naam brengt jezelf of derden geen schade toe;

 • Wat niet aanvaard wordt:
  • afkortingen of letters;
  • achternamen als voornaam;
  • enkel medeklinkers of klinkers.

Verder

 • Je bent Belg;
 • of erkende vluchteling;
 • of erkende staatloze;
 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Je woont in het buitenland en Sint-Truiden was je laatste woonplaats in België;
 • Je bent 18 jaar of ouder.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Opgelet!

 • Een aanvraag voor een minderjarige moet door beide ouders (of de voogd) ingediend worden. Beide ouders moeten aanwezig zijn tijdens de afspraak.
 • Een niet-Belg zonder voornaam die in het kader van zijn nationaliteitsaanvraag een voornaam wil aannemen, kan dat pas na het afleggen van de nationaliteitsverklaring.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak:

 • je identiteitskaart/verblijfskaart;
 • je geboorteakte als je niet in België bent geboren zo nodig voorzien van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler;
 • Als je niet meer ingeschreven bent in België en je meerderjarig bent: een uittreksel uit het strafregister dat je kan aanvragen bij het Centraal Strafregister van FOD Justitie.

Kostprijs

 • Standaard: 150 euro
 • Transpersonen: 15 euro
 • Personen van vreemde nationaliteit die verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben: gratis

Let op! Ook de kosten voor het vernieuwen van je administratieve documenten (eID, reispas, …) zijn betalend.

Uitzonderingen

Je hebt niet de Belgische nationaliteit en je bent geen erkende vluchteling of geen erkende staatloze

 • Contacteer de overheid van je land als je van voornaam wil veranderen.
 • Als je in het buitenland van voornaam veranderd bent, laat je buitenlandse documenten dan registreren bij team Dienstverlening (Burgerzaken).

Digitaal loket

Naar top