Verwaarlozing

Verwaarloosde panden geven een verloederde indruk en zijn vaak een doorn in het oog van omwonenden. De Vlaamse overheid heeft op 1 januari 2017 zijn werkzaamheden aangaande verwaarloosde woningen en gebouwen toegewezen aan de lokale overheden. Stad Sint-Truiden heeft vervolgens op 19 december 2017 het reglement voor de registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd met het bijhorende belastingreglement.

Wat is verwaarlozing?
Verwaarlozing wordt bepaald aan de hand van een technisch verslag waarbij de huisvestingsambtenaar tijdens een onderzoek vanop het openbaar domein de volgende eigenschappen van het pand onderzoekt:

  • Staat van het dak;
  • Staat van de gevel;
  • Staat van het buitenschrijnwerk (ramen/deuren).

 

Wanneer dit onderzoek een eindscore oplevert van minimaal 18 punten, wordt het pand als verwaarloosd beschouwd.
 

Zakelijk gerechtigde
De zakelijk gerechtigde is de persoon die beschikt over:

  • de volle eigendom
  • het recht van opstal
  • het recht van erfpacht
  • het vruchtgebruik

 

Welke panden?
Het stedelijk reglement werd opgesteld voor leegstaande woningen en leegstaande gebouwen.
Leegstaande gebouwen zijn:

  • bedrijfsgebouwen op een klein perceel (< 5 aren);
  • bedrijfsgebouwen waarin de woning van de eigenaar opgenomen is;

 

Procedure
Opname in het verwaarlozingsregister
Alle zakelijk gerechtigden worden in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het stedelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Tegen dit voornemen kan een bezwaar worden ingediend  binnen een termijn van 30 dagen.

Vijf werkdagen na het verstrijken van de bezwaartermijn of in het geval van een ongegrond bezwaar wordt het pand opgenomen in het verwaarlozingsregister.  Zolang het pand opgenomen is in het register, kan er door de stad of de sociale woonmaatschappijen een voorkooprecht worden uitgeoefend bij verkoop van het pand.

Schrapping van het verwaarlozingsregister
Een schrapping kan worden aangevraagd wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat er geen indicaties van verwaarlozing meer zijn die in het technisch verslag 18 punten of meer zouden opleveren.

Jaarlijkse belasting na 1 jaar in het verwaarlozingsregister
Na 1 jaar opname in het verwaarlozingsregister zullen de betrokken zakelijk gerechtigden een belastingaanslag ontvangen.

Indien de woning op meerdere inventarislijsten is opgenomen, vb. deze van de verwaarlozing en deze van de leegstand, zal enkel een belasting op verwaarlozing moeten worden betaald.

Voor meer info over de jaarlijkse belasting, zie “Belasting op verwaarlozing”.

Vrijstelling van belasting
In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van de verwaarlozingsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het verwaarlozingsregister.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in het belastingsreglement.

Voor alle vragen in verband met verwaarlozing kan je hier terecht: info.huisvesting@sint-truiden.be 011 70 14 85.