Tijdelijk afwezig zijn

Als je langer dan 3 maanden tot maximaal 1 jaar op een ander adres dan je hoofdverblijfplaats verblijft, moet je je afwezigheid melden bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen. Hierdoor wordt je tijdelijke afwezigheid geregistreerd in de bevolkingsregisters zodat je ingeschreven blijft op je hoofdadres. Zo voorkom je ook een ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Je kan bijvoorbeeld tijdelijk afwezig zijn voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen en toeristische redenen.

Als je terugkeert, meld je je aanwezigheid in Sint-Truiden en dit binnen de 15 dagen.

Voorwaarden

 • Je beschikt over een hoofdverblijfplaats waarnaar je op elk moment kan terugkeren;
 • Je hebt voldoende belangen in deze hoofdverblijfplaats:
  • of een onbewoonde woning voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te kunnen leven;
  • of een woning bewoond door gezinsleden, die reeds bij aanvang van je tijdelijke afwezigheid in de woning verblijven;
 • Je afwezigheid is uiteraard tijdelijk.

Extra voor niet-Belgen:

 • je bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning;
 • je bent bij je terugkeer naar België in het bezit van een geldige verblijfsvergunning. Je kan een vroegtijdige verlenging aanvragen bij het loket niet-Belgen.

Termijn

 • Maximaal 1 jaar (verlengbaar met 1 jaar): bijvoorbeeld voor vakantieverblijf, reizen in verband met je gezondheid, studie- of zakenreizen, beroepsopdrachten in binnen- of buitenland.

Opgelet! Als je niet-Belg bent, is er geen verlenging mogelijk. Je mag meer dan 3 maanden maar minder dan 1 jaar tijdelijk afwezig zijn én je moet rekening houden met je recht op terugkeer.

 • Voor de duur van het verblijf of de opdracht voor de personen
  • In verpleeginrichtingen en andere publieke en openbare instellingen in België: ziekenhuis, psychiatrische instelling, rusthuis en dit om medische of therapeutische hulpverlening of bij particulier in België voor de duur van therapeutisch verblijf;
  • Met verblijf in een strafinstelling of een instelling voor sociaal verweer;
  • Met een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoeren (beroepsmilitairen, burgerpersoneel defensie, leden federale politie, Belgische diplomaten, medewerkers NGO’s + gezinsleden);
  • Met dienstplicht onder de wapens in het buitenland en de gewetensbezwaarden (enkel niet-Belgen);
  • Om beroepsredenen, voor specifiek werk of een bepaalde opdracht in België of in het buitenland verblijvend + gezinsleden;
  • Ouder dan 16 jaar, studerend en financieel ten laste van de ouders.

Procedure

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor je eigen tijdelijke afwezigheid
 • Een minderjarige met het uitdrukkelijk akkoord van de persoon met ouderlijk gezag: de (adoptie)ouders of de voogd
 • De referentiepersoon van het gezin (= gezinshoofd) voor alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Opgelet! Niet-Belgen die enkel in het bezit zijn van een attest van immatriculatie kunnen in principe niet reizen naar het buitenland. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een terugkeervisum aanvragen. Je kan je attest immatriculatie wel gebruiken voor een tijdelijke afwezigheid op een adres in België.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat doen bij verlenging?

Je stuurt een mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be met nieuwe bewijsstukken (enkel als je Belg bent).

Wat doen bij terugkeer?

Je meldt je binnen de 15 dagen na je terugkeer bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen. Als niet-Belg breng je je bijlage 18 mee, die je hebt gekregen bij de aangifte van je tijdelijke afwezigheid.

Opgelet! Als je geen melding doet, riskeer je dat er een procedure ambtshalve afvoering wordt opgestart.

Wat meebrengen

Breng mee:

Bijkomend en afhankelijk van de categorie volgend bewijsstuk:

 • personen in verpleeginrichtingen, rusthuizen, ziekenhuizen, …: attest geneesheer;
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel: attest FOD Defensie;
 • personeel Federale Politie: attest FOD Justitie en Politie;
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken;
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest erkende hulporganisatie;
 • personen met beroepsredenen: attest werkgever;
 • student: attest school/hogeschool/universiteit.

Kostprijs

Gratis

Je bent geen huurder of eigenaar meer van de woning of er wonen geen gezinsleden meer op het opgegeven adres

Dan moet je je laten uitschrijven naar het buitenland.

Je bent meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig op je hoofdverblijfplaats en je hebt je tijdelijke afwezigheid niet gemeld

Mogelijk zal je ambtshalve afgevoerd worden door het college van burgemeester en schepenen, omdat je huidige woonplaats niet gekend is.

Digitaal loket

Naar top