Subsidies voor waterpreventieve maatregelen

Inhoud

Binnen de perken van de daartoe op het budget van het lokaal bestuur Sint-Truiden goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie toekennen voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen water- en modderoverlast.

Voor wie

De subsidie kan worden toegekend:

 • aan eigenaars, mede-eigenaars of huurders van een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden of het geheel van verschillende wooneenheden in een gebouw;
 • aan eigenaars, mede-eigenaars of huurders van een gebouw in collectief gebruik (scholen, jeugdlokalen, rustoorden, …) .

Voorwaarden

De subsidie kan worden toegekend wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het pand werd in het verleden door water- en modderoverlast getroffen.
 2. Het pand is gelegen op een perceel in een gebied waar (momenteel) collectieve of brongerichte maatregelen de water- en modderoverlast niet efficiënt kunnen voorkomen.
 3. Het pand is gebouwd conform de vergunningsvoorwaarden zoals opgenomen in de omgevings- of stedenbouwkundige vergunning of wordt vergund geacht.
 4. Het pand is gebouwd conform de geldende stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwater, tenzij het gebouwd is voor de stedenbouwkundige verordeningen van kracht werden.
 5. Voor het betrokken perceel door de stad Sint-Truiden of door een door stad aangestelde instantie een studie werd uitgevoerd die vermeldt welke maatregelen noodzakelijk zijn ter preventie van water- en modderoverlast en de wijze waarop deze maatregelen uitgevoerd moeten worden.
 6. De procedure zoals bepaald in artikel 4 werd nageleefd.

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen, met een maximum van:

 • 5.000 euro incl. btw per aanvraag voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden of het geheel van verschillende wooneenheden in een gebouw;
 • 7.500 euro incl. btw per aanvraag voor een gebouw in collectief gebruik.

Betalingsmodaliteiten

De subsidie wordt volledig vereffend na goedkeuring van het controleverslag met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag door het college van burgemeester en schepenen.

De stedelijke subsidie wordt overgeschreven op de in de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie vermelde post- of bankrekening.

De eigenaar moet de waterpreventieve materialen in stand houden, beheren en onderhouden als een goede huisvader.

Bij verkoop van een gebouw waaraan gesubsidieerde waterpreventieve maatregelen werden uitgevoerd, dient in de notariële akte opgenomen te worden dat de nieuwe eigenaar de waterpreventieve materialen als een goede huisvader moet in stand houden, beheren en onderhouden.

Procedure

Vooraleer met de uitvoering van de maatregelen te starten, vraagt de aanvrager schriftelijk ‘advies waterpreventieve maatregelen’ aan bij de dienst Infrastructuur van het lokaal bestuur Sint-Truiden.

Bij de adviesvraag worden de volgende documenten gevoegd:

 • een bewijs van eigendom of huurovereenkomst van het betreffende pand;
 • het bewijs dat het pand in het verleden door water- en modderoverlast getroffen werd.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden of een door het lokaal bestuur aangestelde instantie brengt binnen de 10 werkweken na de aanvraag een ‘advies waterpreventieve maatregelen’ uit.

Het ‘advies waterpreventieve maatregelen’ wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvrager voert de maatregelen uit conform het goedgekeurde ‘advies waterpreventieve maatregelen’.

De aanvrager dient schriftelijk de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken, zijnde 1 jaar na de datum van de laatste factuur, in bij de dienst Infrastructuur van het lokaal bestuur Sint-Truiden. Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken:

 1. Scans van de originele aankoop- en installatiefacturen in het kader van de waterpreventieve maatregelen (bestelbons of kastickets zijn ongeldig). Hierop worden de uitgevoerde werken voldoende duidelijk omschreven en worden ze gescheiden van de niet-gesubsidieerde werken;
 2. Het bewijs van uitvoering van zichtbare en niet-zichtbare maatregelen (overzichtsfoto’s woning, foto’s vóór, tijdens en na de werken);
 3. Post- of bankrekeningnummer en naam en adres van rekeninghouder.

Controle

Controle van de uitgevoerde werken en ingediende facturen conform goedgekeurd ‘advies waterpreventieve maatregelen’ door het lokaal bestuur Sint-Truiden of een door het lokaal bestuur aangestelde instantie. Er wordt een controleverslag met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag opgemaakt.

Het controleverslag met voorstel tot het uit te betalen subsidiebedrag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Verantwoording

Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, wordt volgende regeling opgelegd.

Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:

 1. wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
 2. geeft de begunstigde aan het lokaal bestuur Sint-Truiden inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen controleren.

Sancties

De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien de begunstigde:

 1. een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
 2. onjuiste of onvolledige gegevens aan de stedelijke overheid meedeelt.

Regelgeving

Het subsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 27 april 2020, kan je onderaan deze pagina raadplegen.

Naar top