Welke subsidies kunnen erkende sportclubs aanvragen?

Basis- en kwaliteitssubsidies voor erkende sportclubs

Alle erkende Truiense sportclubs komen in aanmerking voor deze subsidie.

Deze subsidies zijn bestemd voor de basis- en kwaliteitswerking van erkende sportclubs van Sint-Truiden. Op basis van een verdeelsleutel worden de subsidies toegekend voor basiswerking: op basis van het ledenaantal en het aantal uren dat besteed wordt aan sportactiviteiten met een competitief of recreatief karakter. De kwaliteitssubsidies worden toegekend op basis van de omkadering binnen de club, het gevoerde beleid, de gevoerde communicatie, doelgroepenwerking, ethiek en veiligheid.

Dien je aanvraag in vóór 1 augustus van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Je vindt het subsidiereglement en aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Impulssubsidies voor erkende sportverenigingen

Alle erkende Truiense sportclubs met jeugdwerking die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie komen in aanmerking voor deze subsidie.

Het doel van dit impulsbeleid is ervoor zorgen dat de jeugdwerking van de sportclubs kan verbeterd worden. Er wordt dan ook financiële ondersteuning voorzien voor het verhogen van de kwaliteit van de werking van de jeugdsportbegeleiders (o.a. het volgen van opleidingen). Infrastructurele aangelegenheden en materiaalaankopen of –herstellingen zijn dus niet toegelaten.

Dien je aanvraag in vóór 1 augustus van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Je vindt het subsidiereglement en aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Subsidies voor bijzondere manifestaties en internationale competities

Volgende clubs, individuen, organisaties en activiteiten komen in aanmerking voor deze subsidie: 

  • een individuele sporter of een Sint-Truidense sportclub die deelnemen aan één wedstrijd met internationale uitstraling en waaraan sportclubs uit drie ander landen deelnemen (met daarbij de verplaatsingen en de verblijfsonkosten);
  • de organisatie van één nationaal of Vlaams evenement met minstens nationale of  Vlaamse uitstraling;
  • het organiseren van een activiteit, die het gewone overstijgt en door haar naambekendheid of door  haar uitzonderlijke uitstraling de stad Sint-Truiden meer nationale of Vlaamse bekendheid geeft. 

Dien je aanvraag in vóór 15 september van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Je vindt het subsidiereglement en aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen?

Dien je subsidieaanvraag in bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren die je onderaan deze pagina terugvindt. Zorg ervoor dat je aanvraag voorzien is van alle gevraagde ondertekende documenten en bijlagen, zoals uitgelegd in het reglement.

Het indienen van basis- en kwaliteitssubsidies en voor impulssubsidies dient te gebeuren vóór 1 augustus van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Het indienen van de bijzondere manifestaties dient te gebeuren vóór 15 september van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Verder kunnen erkende sportclubs ook een aanvraag indienen via het subsidiereglement infrastructuurwerken door VZW’s voor niet-stedelijke infrastructuur.

Naar top