Subsidie voor kleine landschapselementen

Hagen, houtwallen, houtsingels, bomenrijen, veedrinkpoelen zijn van oudsher belangrijke landschapselementen die bovendien van belang zijn voor de waterhuishouding en de erosiebestrijding.

Lijnvormige landschapselementen zijn eveneens voor heel wat insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren de enige corridors waarlangs deze dieren kunnen migreren tussen de bestaande geïsoleerde natuurgebieden. Ook zijn ze belangrijk als schuil-, woon- en fourageergebied voor vele vogels.

Binnen de perken van het jaarlijks voorziene budget, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, met name voor hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen.

Voor wie?

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dergelijk landschapselement wenst aan te leggen op het grondgebied van Sint-Truiden, op voorwaarde de aanleg voldoet aan de voorwaarden van het reglement (zie hieronder).

Hoe aanvragen?

Je kan de subsidie digitaal aanvragen via bovenstaande knop of door het aanvraagformulier dat je hieronder kan downloaden ingevuld te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Aanvraagformulier | subsidie kleine landschapselementen196,5 Kb(pdf)

Naar top