Stopzetting terbeschikkingstelling gezuiverd afvalwater

In overleg met de Vlaamse overheid stelt Aquafin sinds 10 juni 2022 geen gezuiverd afvalwater meer ter beschikking voor landbouwirrigatie, openbaar groen en sportterreinen.

Experten oordelen dat met de huidige inzichten geen garantie kan worden gegeven over het optreden van milieurisico’s bij deze toepassingen. Bovendien is het inzetten van effluent zonder verdere behandeling voor land- en tuinbouw in tegenspraak met een recente EU-verordening waardoor dit vanaf 2023 niet meer mogelijk is.

Uit recente metingen op effluent, is gebleken dat voor de meeste RWZI’s de PFAS-gehalten hoger liggen dan de drempelwaarden uit het kader dat werd uitgewerkt voor bemalingswater en grondwater. PFAS in het effluent zijn afkomstig uit riool- en afvalwater en worden in de RWZI’s niet verwijderd met de huidige technieken, net zoals sommige andere micropolluenten. Hoewel er geen acuut probleem is, neemt Aquafin hun verantwoordelijkheid en willen ze een bijkomende bron van PFAS-verspreiding uitsluiten. Daarom zetten zij uit voorzorg alle lopende contracten voor het ophalen van gezuiverd afvalwater stop vanaf 10 juni en worden er geen nieuwe meer opgestart.

Aquafin startte enkele jaren geleden bij het begin van een reeks droge zomers, met het aanbod van ad hoc ophalingen als noodoplossing, gestaafd door de OVAM grondstoffenverklaring. Via onderzoek zijn sindsdien de inzichten rond de aanwezigheid van micropolluenten in het gezuiverd afvalwater bijgesteld, waardoor het aanbod nu uit voorzichtigheid wordt stopgezet. Ondertussen werkt Aquafin samen met de Vlaamse overheid volop aan onderzoek om de risico's en de mogelijkheden voor gebruik van gezuiverd afvalwater beter in kaart te brengen.

Deze stopzetting kan een belangrijke impact hebben op land- en tuinbouwers, zeker wanneer het opnieuw erg droog wordt. Meer informatie kan je lezen op de website.

Naar top