Referentieadres bij een natuurlijk persoon

Bepaalde situaties kunnen ertoe leiden dat je geen vast adres of vaste woonplaats hebt in België. Je kan je dan in uitzonderlijke gevallen laten inschrijven op een referentieadres bij een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld bij familie of vrienden). In dat geval is het referentieadres jouw officieel adres. Zo ben je administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit referentieadres toegestuurd.

De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet hiervoor zijn toestemming geven.

Daklozen kunnen een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis.

Voor wie

 • Personen die minder dan 1 jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten Sint-Truiden met uitzondering van deze termijn voor:
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • militairen en burgerpersoneel gedetacheerd naar het buitenland en hun gezin
  • politiepersoneel gedetacheerd naar buitenland ter begeleiding van militaire en burgerpersoneel of ter vervulling van een specifieke opdracht
  • dienstplichtigen en gewetensbezwaarden
  • ontwikkelingshelpers in het buitenland en hun gezin
 • Personen die in een mobiele woning verblijven en voornamelijk rondtrekken in het binnenland (schepen, woonwagens, … - geen stacaravans)
 • Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben (daklozen)
 • Beschermde getuigen

Voorwaarden

 • Je hebt geen hoofdverblijfplaats in België;
 • Je doet beroep op een inwoner om een referentieadres ter beschikking te stellen;
 • Het referentieadres mag niet je verblijfplaats (domicilie) zijn. Je mag er niet op regelmatige basis of permanent overnachten.

Voorwaarden voor de personen die onvoldoende bestaansmiddelen en geen hoofdverblijfplaats hebben

 • Je bent dakloos;
 • Je bent niet ingeschreven in de bevolkingsregisters;
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op het Sociaal Huis voor dienstverlening (attest Sociaal Huis).

Voorwaarden voor de persoon die toestemming geeft voor een referentieadres

 • Je geeft schriftelijk toestemming;
 • Je moet zelf op het adres waaraan een referentieadres gekoppeld is, je hoofdverblijfplaats hebben;
 • Je bezorgt alle correspondentie aan de persoon die haar/zijn referentieadres bij jou heeft.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Opgelet! Als je illegaal in België verblijft, kan je geen referentieadres krijgen.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak, samen met de persoon bij wie je het referentieadres neemt.

Wat meebrengen

Breng mee:

Bijkomend en afhankelijk van de categorie het volgende bewijsstuk:

 • buitenland: het attest van de school of de werkgever;
 • militairen: het attest van FOD Defensie;
 • diplomatiek en consulair personeel: het attest van FOD Buitenlandse Zaken;
 • ontwikkelingssamenwerkers: het attest van een erkende hulporganisatie;
 • bij gebrek aan bestaansmiddelen: het attest van het Sociaal Huis;
 • voor mobiele woning:
  • de documenten van de werkgever (foorkramers, schippers, …);
  • de attesten van de overheden en de lokale instellingen (kantoor havenmeester, camping, standplaatsvergunning, doortrekkersterreinen, vaarvergunning, inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot);
  • de facturen op naam en de diverse bewijzen van de doortocht in de verschillende steden (geldopnames, herstellingen, verhuringen, aankopen, …).

Kostprijs

Gratis

Je verblijft op regelmatige basis of permanent op je referentieadres

Dan moet je je laten inschrijven op dit adres (link pagina adres wijzigen). Mogelijk zal je ambtshalve ingeschreven (link pagina) worden door het college van burgermeester en schepenen.

Hoe beëindigen?

Je kan op eender welk moment een einde stellen aan het referentieadres. Ook de persoon, die je een referentieadres verstrekt, kan dat doen.

Wat moet je doen bij beëindigen van het referentieadres?

Je brengt de andere partij en team Dienstverlening hiervan schriftelijk op de hoogte. De (rechts)persoon doet hetzelfde.

Digitaal loket

Naar top