Overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit wordt verleend op naam. Zo is duidelijk aan wie de rechten tot exploitatie zijn verleend en wie moet instaan voor het naleven van de milieuvoorwaarden. Als de vergunning wordt overgedragen, moet dit voorafgaandelijk gemeld worden aan de bevoegde overheid. Je hoeft bij een overname van een bedrijf geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je moet wel zorgen voor de overdracht van de vergunning.

Procedure

De procedure voor de melding van een overdracht is beschreven in artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

De procedure van overdracht is een louter administratieve handeling die aanduidt aan welke inrichting de omgevingsvergunning is gebonden. Via een overname kunnen geen wijzigingen aan de vergunning worden doorgevoerd. Vergunde activiteiten wijzigen of uitbreiden of milieuvoorwaarden aanvullen of laten schrappen, kan niet.

De procedure van overdracht voorziet ook in de mogelijkheid tot opsplitsen van de vergunning over verschillende exploitanten of het toewijzen van verantwoordelijken bij een vergunning op meerdere exploitanten.

Als enkel de naam van de inrichting wijzigt, hoeft er in principe geen overdracht te gebeuren. De naamswijziging wordt best meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid.

Hoe melden

Voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u niets te doen. 

Voor een omgevingsvergunning die wel betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet de exploitant de overdracht melden.

Meldingen van de overdracht van een omgevingsvergunning moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

Bezorg tijdig je meldingsformulier (B04) en de benodigde stukken bevatten aan de bevoegde overheid via het omgevingsloket.

Het formulier voorziet in het opgeven van de actuele rubrieken en vraagt extra dossierinformatie bij opsplitsing van de vergunning.

Naar top