Omgevingsvergunning - Veelgestelde vragen

Waarvoor kan ik bij Omgeving terecht?

Omgeving behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen - voordien bouw- en milieuvergunning - en geeft advies over de ontwikkelingsmogelijkheden van gebouwen, percelen,… Voor meer informatie over wat Omgeving voor jou en jouw project kan betekenen, kan je hen contacteren.

Verkaveling

Verkaveling/splitsing voor één perceel

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. Voor het splitsen van een grond waarbij op één lot reeds bebouwing aanwezig is, volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris. Wel dient er steeds nagekeken te worden of het perceel in een niet-vervallen verkaveling gelegen is of een BPA/ RUP. 

Een splitsing kan alsook aangevraagd worden wanneer men een deel van een perceel wenst te verkopen om dit gedeelte niet te bebouwen. 

Een verkaveling geeft je plannen en voorschriften van wat je mag bouwen op een perceel.

Voor meer uitleg over het indienen van een nieuwe verkaveling kan je terecht op de website van het omgevingsloket.

Wat is een bijstelling van een bestaande verkaveling?

Indien je de bestemming, de maximaal bebouwbare vloerterreinindex of het aantal bouwlagen wil aanpassen in een bestaande, niet vervallen verkaveling moet je een omgevingsvergunning indienen voor het bijstellen van een bestaande verkaveling. 

Hoe lang is een verkaveling geldig?

Bij verkavelingen zonder wegenis vervalt de verkaveling:

 • indien vijf jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, de erfpacht of het opstalrecht van tenminste 1/3e van de kavels (b.v. van de zes kavels is er één verkocht);
 • of indien 10 jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, enz. van tenminste 2/3e van de kavels. 

Bij verkavelingen met wegenis vervalt de verkavelingsvergunning van rechtswege:

 • indien vijf jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning de lasten in de eerste fase niet zijn opgeleverd (indien dit wel is gebeurd wordt dit vastgesteld bij proces-verbaal door het college van burgemeester en schepenen) (tot op dat ogenblik mag geen perceel vrijwillig worden verkocht, enz.);
 • of indien 10 jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, enz. van tenminste 1/3e van de kavels;
 • of indien 15 jaar na het verkrijgen van de definitieve vergunning er geen registratie is van de verkoop, enz. van tenminste 2/3e van de kavels.

Kan ik een bijkomend huisnummer krijgen?

Huisnummers kunnen enkel afgeleverd worden als er een vergunning is voor de woning of het appartement. De nummers worden afgeleverd door de dienst Omgeving.

Indien je een nieuw (of bijkomend) huisnummer wenst, moet je hiervoor een vergunning hebben.  Het aantal huisnummers stemt overeen met het aantal wooneenheden dat vergund is.  

Vergunningsaanvraag

Hoe kan ik mij aanmelden bij het Omgevingsloket?

Het  Omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token. Meer details vind je op de  website van het omgevingsloket.

Ik wil graag weten wanneer mijn vergunningsaanvraag beoordeeld wordt?

Een aanvraagdossier wordt binnen 30 dagen na het indienen volledig en ontvankelijk verklaard of teruggestuurd naar de aanvrager.

Wanneer er een volledig en ontvankelijk verklaring gebeurd, wordt er nader onderzocht of een openbaar onderzoek nodig is.  Er wordt ook nagegaan welke adviezen er moeten aangevraagd worden.  Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

Adviesverleners hebben 30 dagen tijd om hun advies neer te leggen. De adviezen en het openbaar onderzoek lopen gelijktijdig. Wanneer deze termijn voorbij is, bekijkt de omgevingsambtenaar de adviezen en eventueel ook de bezwaarschriften die er ontvangen zijn tijdens het openbaar onderzoek.

De omgevingsambtenaar schrijft de volledige analyse van de aanvraag, alsook de adviezen en bezwaarschriften in een verslag omgevingsambtenaar.

Dit verslag wordt als advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen heeft, wordt deze beslissing ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.  Aansluitend worden de documenten geupload in het omgevingsloket en kunnen ze door de aanvrager en/of ontwerper geraadpleegd worden.

Wanneer de procedure lopende is, kan je steeds je dossier opvolgen via het omgevingsloket. 

Kan ik de resultaten van de adviesvraag en de bezwaarschriften ontvangen?

De resultaten van de adviesvraag zijn te vinden via het omgevingsloket. De bezwaarschriften worden niet vrij gegeven tot na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

Kan ik het verslag van de omgevingsambtenaar inkijken of ontvangen?

Neen, dit wordt niet vrij gegeven tot na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

Mijn aanvraag werd vergund, wat nu?

Een vergunning dient op een zichtbare plaats, ter hoogte van het openbaar domein, opgehangen te worden zodat dit duidelijk zichtbaar is voor iedereen, gedurende 35 dagen.  
De 36ste dag mogen de werken effectief aangevangen worden.

Mijn aanvraag werd geweigerd, wat nu?

Indien jouw aanvraag geweigerd werd, kan je gedurende 30 dagen na de dag van betekening van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, beroep aantekenen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.  Je dient een beroep in bij de Deputatie van de provincie Limburg. 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het bijhorend besluit van Vlaamse Regering van 24 juli 2009 leggen strikte voorwaarden op om in beroep te komen bij de deputatie. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, dan is het beroep onontvankelijk.

Op de website van de provincie Limburg is de volledige informatie terug te vinden voor het indienen van een beroep. 

Uiteraard is het steeds mogelijk om het dossier te bespreken met één van onze medewerkers.

Ik wil een bezwaarschrift indienen, hoe doe ik dit?

Je richt een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan via het  omgevingsloket, tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het eerstelijnsloket Omgeving of via een aangetekend schrijven.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, wat nu?

De omgevingsambtenaar analyseert jouw bezwaarschrift en bekijkt of het bezwaarschrift gegrond en ontvankelijk is.  Het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen. 

Er worden geen ontvangstmeldingen bezorgd.  Je ontvangt geen persoonlijk bericht over de behandeling van jouw bezwaarschrift.

Eenvoudige dossiersamenstelling zonder architect met voorbeeld

Bepaalde handelingen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect. Dit kan je best even nagaan voordat je een dossier wil indienen.

Op het Omgevingsloket vind je de juiste regelgeving hieromtrent. 

Indien je zonder architect je dossier digitaal wil indienen, kan je het normenboek raadplegen voor extra uitleg. We geven je alvast een opsomming van de stukken die ingediend moeten worden. 

Steeds verplicht:

 • Inplantingsplan
 • Minimum 3 foto's
 • Beschrijvende nota 

Indien relevant voor de aanvraag:

 • Grondplan bestaande toestand & nieuwe toestand
 • Sneden bestaande toestand & nieuwe toestand
 • Geveltekeningen bestaande toestand & nieuwe toestand
 • Terreinprofielen bestaande toestand & nieuwe toestand (indien van toepassing)
 • Legende 

Wat is een kadastrale schets?

Soms vraagt de omgevingsambtenaar een kadastrale schets op.  Dit kan nuttig zijn om de vergunningstoestand te verduidelijken.   Een kadastrale schets is vooral nodig bij oude gebouwen waarbij het huidig voorkomen niet gebruikelijk is wegens een te grote bouwhoogte, een grote bouwdiepte, …

Een kadastrale schets vraag je aan bij het kadaster.  Je vraagt best naar een kadastrale schets van 1977 of 1962. Hier kan je de contactgegevens van het kadaster terugvinden. Je kan een kadastraal uittreksel aanvragen via MyMinfin of op papier.

Wat is een kadastrale schattingsfiche?

Soms vraagt de omgevingsambtenaar een kadastrale schattingsfiche op.  Dit kan nuttig zijn om de vergunningstoestand te verduidelijken.   Een kadastrale schattingsfiche is vooral nodig bij oude gebouwen waarbij het huidig voorkomen niet gebruikelijk is wegens een te grote bouwdiepte op verdieping, het aantal woonentiteiten,…

Een kadastrale schattingsfiche vraag je aan bij het kadaster.  Je vraagt best naar een kadastrale schattingsfiche van 1977 of 1962.  Hier vind je de contactgegevens van het kadaster terug. Je kan een kadastraal uittreksel aanvragen via MyMinfin of op papier.

Wanneer moet ik een gemengde aanvraag indienen?

Als aanvrager maak je zelf de reflex of uw aanvraag zowel vergunningsplichtige ingedeelde milieu-activiteiten als stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken zal omvatten.

Is dit het geval, dan ben je verplicht om een gemengde omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Voor u uw aanvraag indient in het Omgevingsloket, zorgt u ervoor dat u volgende stappen doorlopen hebt:

 • Volg strikt het normenboek OMV Digitale aanvragen en maak de gevraagde plannen/gevels/snedes/…;
 • Duid op het inplantingsplan/uitvoeringsplan de indelingsrubrieken aan;
 • Zorg dat je een duidelijke omschrijving geeft van de geplande werken, het voorwerp van de milieuaanvraag of de verandering eraan en de omschrijving van de hinderaspecten (geluid, emissies naar bodem en grondwater, …)

Bij het indienen van je gemengde aanvraag in het Omgevingsloket zal je geleid worden naar de juiste velden om de specifieke info rond milieu- en stedenbouwkundige aspecten in te geven. Voorbeelden: de bouw van een nieuwe varkenshouderij; de bouw van een kantoorgebouw en de bijhorende technische installaties; ....

Welke vergunningverlenende instantie (gemeente, Deputatie, Vlaamse regering…) is bevoegd voor welk project?

Er zijn dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg):

 • Vlaamse projecten en de projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (zie indelingslijst ) meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten.

Er zijn dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten):

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.
 

Wie gaat het dossier van de omgevingsvergunning samenstellen?

De architect, de milieucoördinator of -adviseur indien betrokken, de bouwheer. Dit wordt bewust niet wettelijk geregeld. Enkel wie de aanvragen moet ondertekenen, wordt vastgelegd. De bouwheer kan hierrond zelf afspraken maken samen met architect en milieuadviesbureau.

Moet ik gebruik maken van een ‘bibliotheek’ voor het invullen van de aanvraag?

De addendabibliotheek is een verwijzing naar de papieren formulieren waar alle mogelijke addenda voorzien zijn (bijlage 2 bij het omgevingsvergunningsbesluit). Het omgevingsloket is zo opgebouwd dat enkel de vragen die voor jou van toepassing zijn (op basis van de reeds gegeven antwoorden), ingevuld moeten worden.

Wie gaat het dossier van de omgevingsvergunning ondertekenen/indienen?

De aanvraag wordt ondertekend én ingediend door de aanvrager/exploitant. Als de medewerking van een architect verplicht is, ondertekent ook de architect de aanvraag.

Hoe lang is een vergunning geldig?

Na het afleveren van de vergunning heb je twee jaar tijd om de werken te starten. 

Indien de werken meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken worden of de vergunde gebouwen zijn niet 3 jaar na de start van de werken winddicht, vervalt de vergunning. Alsook vervalt de vergunning indien de exploitatie van de vergunde inrichting of activiteit niet is begonnen binnen 5 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning.

In geval van overmacht kan een vergunning éénmalig verlengd worden. 

Bouwvoorschriften

Voor-u-koopt-checklist

Voordat je een onroerend goed wil kopen, kan je best wat opzoekwerk verrichten, zodat je beter op de hoogte bent wat er vergund is en wat de mogelijkheden zijn. Op het  Omgevingsloket vind je een handig overzicht.

Waar kan ik (oude) plannen inkijken van woningen of andere gebouwen?

De stad Sint-Truiden heeft een rijke geschiedenis, bijgevolg beschikken wij ook over tal van oorspronkelijke bouwplannen van oude woningen of andere gebouwen. Voor meer info verwijzen we naar onze collega’s van het Stadsarchief.

Digitale bouwplannen en recentere aanvragen (het lopende jaar en het vorige jaar) vind je bij het omgevingsloket.

Als je een dossier van voor 2017 wilt inkijken, neem je contact op met Omgeving zodat wij dit voor jou kunnen klaarleggen aan het loket.

Ik wil een perceel grond kopen en wil weten wat hier de mogelijkheden zijn? 
Ik ben eigenaar van een woning en wil een handelsruimte inrichten op het gelijkvloers?

Dan maak je best een afspraak met de omgevingsambtenaren: zij kunnen jou een uitgebreide toelichting geven.  Voor vragen aangaande kleinschalige werken zoals het bouwen van een tuinhuis, het plaatsen van een omheining, de aanleg van een inrit, … kan je hen ook per mail bereiken.

Alvast enkele vuistregels:
Appartementen zijn enkel toegelaten in de hoofddorpen Brustem, Zepperen en Velm, alsook in de binnenstad.  Een effectieve vergunning voor appartementen wordt ook beoordeeld aan de hand van mobiliteit, parkeren, kwalitatieve buitenruimtes, woonoppervlakte, voorzieningen, …

Voortuinen mogen niet volledig verhard worden: deze mogen maximaal voor 50% van hun oppervlakte verhard worden, mits vergunning. Het verharden van de strikt noodzakelijke toegangen tot de woning of garage is vrijgesteld van vergunning. Overige verhardingen in de voortuin dienen aangevraagd te worden met een omgevingsvergunning.  

Er dient inheems groen aangeplant te worden.  Een lijst van inheems groen vind je terug in de stedenbouwkundige verordening.

Hoe weet een architect welk BPA/RUP eventueel van toepassing is?

Een groot gedeelte van het grondgebied Sint-Truiden is gelegen in een BPA of RUP, waar specifieke voorschriften gelden. Op de website https://rup.sint-truiden.be/ kan je alle plannen en voorschriften terugvinden. Je kan op de  steeds de dienst omgeving contacteren om de juiste bestemming te kennen.  

Voor mijn perceel ligt een beek: mag deze dicht gemaakt worden?

Beken worden zoveel als mogelijk open gehouden.  Een beperkte overwelving voor toegangverlening is mogelijk mits hier een vergunning voor is.  Indien deze er niet is, moet je deze aanvragen. Hoe?

Wat zijn technische werken?

Technische werken zijn bijvoorbeeld:

 • het aanleggen of wijzigen van wegen, parkeerplaatsen, pleinen en andere verhardingen, niet bij woongebouwen;
 • het bouwen of verbouwen van bruggen, tunnels, viaducten of aquaducten;
 • de werken ten behoeve van het vervoer zoals tram- of spoorwegen of metrolijnen;
 • de aanleg of wijziging van luchtvaartterreinen en start- of landingsbanen voor vliegtuigen;
 • het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport van gas, stoom, warm water, en in het algemeen energie of grondstoffen;
 • installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations; het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, …;
 • het bouwen van masten en antennes; 
 • de waterbeheersings- of waterbouwkundige werken – de werken ten behoeve van de waterproductie; 
 • het aanleggen of wijzigen van collectoren, riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties; de werken ten behoeve van de afvalverwijdering of –verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, …
 • het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie, installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties, …;
 • het slopen of verwijderen van zaken die hierboven zijn opgesomd.

Is er een vergunning nodig voor het vellen van een hoogstammige boom?

De vergunningsplicht voor het vellen van hoogstammige bomen (niet in een bosverband) is in de stad Sint-Truiden geregeld in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Wat zijn terreinaanlegwerken?

Terreinaanlegwerken zijn volgende handelingen:

 • ontbossen in de zin van het Bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet; hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voor zover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
 • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen; een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
  • het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
  • het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
  • het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
  • het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;
 • recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voor zover geen gebouwen worden opgericht.

Tot welke klasse op basis van hinderlijkheid voor het milieu behoort mijn inrichting?

Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid zijn bedrijven ingedeeld in drie klassen. Meer info over deze klassen vind je hier.

Waar vind ik de indelingslijst van de ingedeelde inrichtingen?

De aangepaste indelingslijst van de ingedeelde inrichtingen is van toepassing sinds 23 februari 2017. De indelingslijst bevat een lijst van inrichtingen die als hinderlijk worden beschouwd. 

De activiteiten zijn ingedeeld volgens een aantal criteria. Meestal gaat het om het totaal geïnstalleerde vermogen of de opslagcapaciteit.

Elke hinderlijke inrichting is ingedeeld in klasse 1, 2 of 3. Inrichtingen van de derde klasse kunnen gezien worden als licht hinderlijk, terwijl inrichtingen van de eerste klasse veelal zware, mogelijk sterk milieubelastende activiteiten zijn. Inrichtingen van de tweede klasse bevinden zich daar ergens tussenin.

Via de indelingslijst kan je dus nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

Tijdens de werken

Mag ik onmiddellijk starten met de werken nadat de vergunning verleend werd?

Neen. Nadat je een vergunning verkregen hebt , moet je deze 35 dagen uithangen op de daartoe correcte manier. De 36ste dag mag je de werkzaamheden aanvangen. Je dient de datum van aanplakking van de vergunning in te geven op het omgevingsloket. 

Alsook geef je de startdatum in op het omgevingsloket, in jouw dossier.  Bij het beëindigen van de werken geef je de einddatum in.

Ik moet een constructie plaatsen op het openbaar domein. Wat moet ik doen?

Tijdelijk inname openbaar domein in functie van wegenwerken, aanleg of onderhoud nutsleidingen, het plaatsen van bouwkranen, stellingen of container, werken waarbij voet -en fietspaden worden ingenomen, voorbehouden parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld verhuizingen dienen  gericht te worden aan de politie.

Voor het plaatsen van een constructie op openbaar domein dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Belangrijk hierbij is dat er minstens 1,50m trottoir vrijgehouden wordt.  

Waar kan ik milieuhinder melden?

Waar je milieuhinder kan melden, hangt af van de soort hinder en de locatie. Bij twijfel, neem contact met één van onze medewerkers bij Omgeving.

Hoe kan ik een bouwmisdrijf of een vermeende bouwovertreding melden?

Melden van een vermeend bouwmisdrijf doe je via dit formulier of telefonisch via 011 70 14 90 of per mail aan info.omgevingsvergunningen@sint-truiden.be

Omgeving treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheid, waterschade... Voor dergelijke burgerlijke zaken kan je contact opnemen met de politie.

Anonieme klachten worden niet behandeld.

Exploitatie

Ik wil een terras plaatsen bij mijn horecazaak op openbaar domein. Wat moet ik hiervoor doen?

Je dient eerst na te gaan of het perceel gelegen is een woongebied, een RUP / BPA of verkaveling, zodat er gekeken kan worden welke voorschriften van toepassing zijn. Je kan hiervoor best een afspraak maken met één van onze medewerkers om de mogelijkheden te bekijken. Er dient ook een vergoeding betaald te worden voor de inname van het openbaar domein. Meer info vind je hier.

Digitaal loket

Naar top