Omgevingsvergunning - regelgeving

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten:

Inhoudelijke bepalingen

De inhoudelijke wettelijke bepalingen blijven afzonderlijk geregeld.

De stedenbouwkundige bepalingen (voorwaarden, planologie, etc…) zijn nog steeds terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De milieugerelateerde regelgeving vind je hoofdzakelijk in VLAREM II en VLAREM III en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

In die sectorwetgeving vind je de regelgeving die bepaalt wanneer je en vergunning nodig hebt, evenals de toetsingskaders van de vergunningsaanvraag. Het omgevingsvergunningsdecreet is een proceduredecreet en regelt dus de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen of te veranderen.

Via de EMIS navigator vind je alle milieuwetgeving met de meest recente teksten.

Vereenvoudigde of gewone procedure

Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures over: de gewone procedure en de vereenvoudigde procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:

  • Indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’)
  • Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Bevoegde overheid

Met de omgevingsvergunning komt er een belangrijke wijziging inzake bevoegdheidsverdeling  De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is voor de vergunningsaanvraag, wél de impact van de aanvraag op de omgeving.

Hier vind je bij welke overheid je jouw aanvraag moet indienen.

De manier waarop je jouw dossier moet samenstellen blijft gelijk alsook de termijnen, alleen de bevoegde overheid kan verschillen.

Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst, dan zal je het dossier digitaal moeten indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Bevindt het project zich op de provinciale lijst, dan dient je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. Ten opzichte van vroeger kan men dus nu ook een aanvraag in eerste aanleg indienen bij de provinciale overheid.

Voor alle projecten die niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst is de gemeente bevoegd voor het behandelen van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Let op! Wens je stedenbouwkundige handelingen in te dienen bij een aanvraag voor een klasse 1-bedrijf? Dan is de provincie de bevoegde overheid. Je dient dan jouw dossier digitaal in bij de provincie.

Digitaal of analoog

In de meeste gevallen ben je verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. Je hoeft je dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. Je kan steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht digitaal ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

  • Vlaamse projecten
  • provinciale projecten
  • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
  • het verkavelen van gronden
  • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kunnen nog analoog worden ingediend. Toch raden we aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket

Naar top