Omgevingsvergunning voor exploitatie

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een inrichting wil exploiteren of wijzigen die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu.

Indeling op basis van hinderlijkheid

Chemiereus, veeteeltbedrijf, dancing, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

 • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
 • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
 • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
   

Tot welke klasse behoort mijn inrichting?

Een handige tool om te vinden tot welke klasse jouw inrichting of activiteit behoort, is de VLAREM-wegwijzer. Deze lijst wordt voortdurend aangevuld.

Het is echter mogelijk dat je jouw activiteit hier niet terugvindt.

Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kan je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

Meerdere inrichtingen of activiteiten?

In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen.

Bijvoorbeeld: Wanneer je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de  klasse 2 en moet je dus voor al je activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

Stedenbouwkundig én milieu

Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Dan dien je een gemengde aanvraag in.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning voor exploitatie aan?

Heeft je aanvraag betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2? Dan ben je verplicht om het dossier digitaal in te dienen via het Omgevingsloket.

Meldingsplichtige inrichtingen (klasse 3) mogen de aanvraag ook digitaal indienen, maar kunnen ook een vergunning aanvragen op papier.

Digitale aanvraag

Je aanvraag doe je via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat je volgende documenten en gegevens bij de hand hebt bij je digitale aanvraag:

 • Een omschrijving van het voorwerp van de aanvraag of de verandering eraan
 • De indelingsrubrieken (rubrieknummer en omschrijving activiteit)
 • Inplantingsplan met aanduiding van de indelingsrubrieken
 • Een omschrijving van de hinderaspecten (geluid, emissies naar bodem en grondwater …

Analoge aanvraag

Enkel meldingsplichtige inrichtingen (klasse 3) kunnen een melding op papier indienen. Je analoge aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier (B07) en de bijhorende stukken.

Bezorg je melding in 2 exemplaren:

 • Tegen ontvangstbewijs bij Omgeving en Wonen
 • of aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, op volgend adres:
  • College van burgemeester en schepenen
   Stadskantoor | Kazernestraat 13 | 3800 Sint-Truiden.

Vragen

Heb je hulp nodig of heb je een vraag bij het opmaken van jouw digitaal dossier?

Contacteer dan één van onze medewerkers.

Naar top