Omgevingsvergunning voor de aanvraag van een nieuwe verkaveling

Hoe verdeel je een terrein in twee of meer kavels voor de ontwikkeling van woningbouw of voor een andere functie? 

Wanneer je een terrein in twee of meer kavels wilt verdelen om deze te koop aan te bieden als bouwgrond of voor de ontwikkeling van een andere functie, moet je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden aanvragen.

Benodigdheden en procedure

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Via het Omgevingsloket kan je jouw dossier digitaal indienen en kan je op elk moment de stand van je dossier raadplegen. Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Je mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Je volgt het normenboek OMV digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden en je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Het normenboek legt vast op welke manier de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten deze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hier rond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Een verkavelingsaanvraag bestaat uit zowel een plannenset, verkavelingsplan bestaande toestand als een plannenset verkavelingsplan nieuwe toestand. De opmaak van deze plannensets wordt duidelijk omschreven in het normenboek. Op het verkavelingsplan nieuwe toestand geef je aan op welke manier je het terrein wenst in te delen in kavels. Voeg ook minimum 6 foto’s van de huidige toestand toe bij de verkavelingsaanvraag.

Maak gebruik van het sjabloon in dxf-formaat: voor het indienen van een verkavelingsaanvraag kan gebruik gemaakt worden van een leeg sjabloon in dxf-formaat. Hierin zijn een aantal lagen gedefinieerd waarin elk onderdeel van een verkavelingsaanvraag kan worden ingetekend. Dit bestand kan op het loket in de stap “situering” wordt opgeladen waardoor de locatie van de aanvraag en verdeling van de loten toegevoegd worden in het loket.

Aanstiplijst hemelwater: Enkel onder bepaalde voorwaarden voeg je een hemelwaterformulier toe aan je digitaal bouwdossier. Het is evenwel raadzaam dat je steeds dit formulier toevoegt, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Onder bepaalde voorwaarden is een MER-screeningsnota verplicht.

Let op! Als je op het te verkavelen terrein ook zult ontbossen, vraag deze ontbossing dan mee aan in de verkavelingsaanvraag. In dat geval moet je een boscompensatievoorstel toevoegen.

Zal je ook stedenbouwkundige handelingen uitvoeren?

Indien er stedenbouwkundige handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals het aanleggen van wegen, kappen van bomen en/of het verwijderen van bestaande gebouwen en constructies, dienen hiervoor binnen de aanvraag voor de verkaveling via de stedenbouwkundige handelingen de correcte aanvragen te gebeuren.

Richtlijnen voor de inhoud van de aanvraag zijn terug te vinden in de daar toe overeenstemmende normenboeken.

Regelgeving

Digitaal loket

Naar top