Ombudsdienst

Bart Weekers is de ombudsman van de stad Sint-Truiden, aangesteld via een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Hij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, OCMW, Zorgbedrijf of AGOST niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

Wie kan de ombudsman contacteren?

Iedereen, Truienaren en niet-Truienaren.

Met welke klachten kan je bij hem terecht?

Over de dienstverlening van onder meer:

  • Truiense stadsdiensten
  • OCMW Sint-Truiden
  • Zorgbedrijf Sint-Truiden
  • AGOST

De ombudsman bemiddelt in klachten omtrent het optreden van het lokaal bestuur (en haar medewerkers) ten opzichte van burgers en/of privé-personen (natuurlijke en rechtspersonen) aan wie een dienstverlening van het lokaal bestuur is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij op verzoek van de burger, hetzij op verzoek van de klachtencoördinator.

Welke klachten behandelt hij niet?

  • Klachten van werknemers van het lokaal bestuur over de eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling;
  • Algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen;
  • Vragen om informatie: in geval van een vraag om informatie, dient de burger op een snelle en correcte wijze te worden ingelicht en/of doorverwezen naar de juiste dienst;
  • Opmerkingen en suggesties;
  • Beroepen, bezwaren, petities en burgervoorstellen;
  • Klachten waarvoor een specifieke procedure voorzien is in de wetgeving (bijv. pesten op het werk, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag).

 

Contact: ombudsman@sint-truiden.be of via de website van de Vlaamse Ombudsdienst

Bart Weekers