Melding stopzetting of verval van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Bij

  • het geheel of gedeeltelijk verval van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • het stopzetten van een deel of het geheel van een vergunde exploitatie

moet de exploitant dit binnen de 2 maanden melden aan de overheid die bevoegd is voor het actualiseren van de vergunningssituatie.

Procedure

De procedure voor de stopzetting of verval van een vergunning is beschreven in artikel 98 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Hoe melden

De wetgeving verplicht de exploitant om het verval van de vergunning of de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te melden binnen twee maanden nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Deze melding moet digitaal gebeuren via het online omgevingsloket.

Bezorg tijdig je meldingformulier B20 en de benodigde stukken aan de bevoegde overheid via het omgevingsloket.

Naar top