Minder maaien, meer biodiversiteit

De bermen langs de gewestwegen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

De bermen langs de openbare gemeentewegen worden onderhouden door het lokaal bestuur Sint-Truiden. Om de natuur te beschermen, worden de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar gemaaid zoals vastgelegd in het Bermbesluit. Het ecologisch beheer van wegbermen streeft naar een grotere biodiversiteit van de bermvegetatie. Ook voor dieren biedt een ecologische berm een interessant leefgebied.

Wanneer de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de verkeersborden onvoldoende zichtbaar zijn, wordt onmiddellijk opgetreden. Voor het (vervroegd) maaien van veiligheidsstroken langs wegranden i.f.v. het vrijhouden van verkeers- en signalisatieborden is geen afwijking noodzakelijk.

Wanneer maaien

Het Bermbesluit bepaalt dat bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen worden (behalve op locaties om de verkeersveiligheid te garanderen). Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel moet verwijderd worden binnen de tien dagen na het maaien. 

Veel bermen zijn gebaat bij een maaibeurt vroeger dan 15 juni om de bodem te verarmen en zo de biodiversiteit te verhogen. Voor die zones kan een afwijking gevraagd worden en wordt een bermbeheerplan opgemaakt.

Bermbeheerplan Sint-Truiden

Sint-Truiden beschikt over een goedgekeurd bermbeheerplan waardoor de maaidata afwijken van de data voorzien in het Bermbesluit.

In het bermbeheerplan gelden er andere voorwaarden bij de maaibeurten. In deze zones wordt soms voor 15 juni of maar één keer per jaar gemaaid. De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt kan jaarlijks verschillen (afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden). 

15 mei tot 15 juni – eerste maaibeurt

Tijdens de eerste maaibeurt, van 15 mei tot 15 juni, worden alle bermen gemaaid. De bermen smaller dan 2 meter moeten volledig gemaaid worden, bij bermen breder dan 2 meter moet de onderste ¾ gemaaid worden, bovenaan blijft de begroeiing onaangeroerd.

1 tot 20 september – tweede maaibeurt

Tijdens de maaibeurt van 1 tot 20 september wordt bij de bermen breder dan 2 meter een strook gemaaid van ca. ¼ van de breedte bovenaan de berm.

20 september tot 15 oktober

In de maaiperiode van 20 september tot 15 oktober wordt al de rest gemaaid over het volledige grondgebied.

Wist je dat...

  • ...het maaien mechanisch gebeurt zonder aanwending van chemische stoffen, het maken van vuur of het gebruik van gasbranders. 
  • ...bij elke maaibeurt de kruidenvegetatie tot een hoogte van 10 cm teruggebracht wordt zonder de ondergrondse plantendelen en houtige gewassen te beschadigen.
  • ...het maaisel onmiddellijk van de berm wordt verwijderd. Een erkende firma staat in voor de verwerking van het grasmaaisel.
Naar top