Leegstand

Door je pand leeg te laten staan verlies je huurgelden en je pand vermindert in waarde door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor de gezinnen die een woning in Sint-Truiden zoeken.

Door een actief beleid tegen leegstand te voeren wil de stad eigenaars van leegstaande panden aansporen om hun woningen terug in orde te brengen en te verhuren of te verkopen.

Wat is leegstand ?
Wanneer een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt of een gebouw voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de bestemming wordt het als leegstaand beschouwd. De bestemming van een gebouw blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen,…

Wat is een zakelijk gerechtigde?
De zakelijk gerechtigde is de persoon die beschikt over:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal
 • het recht van erfpacht
 • het vruchtgebruik

 

Welke panden?
Het stedelijk reglement werd opgesteld voor leegstaande woningen en leegstaande gebouwen.

Leegstaande gebouwen zijn o.m.

 • bedrijfsgebouwen op een klein perceel (< 5 aren);
 • bedrijfsgebouwen waarin de woning van de eigenaar opgenomen is;

 

Procedure
Opname in het leegstandregister

De leegstaande gebouwen en woningen worden opgenomen in het leegstandsregister. 

Vanaf de dag van ontvangst van de administratieve akte heeft de zakelijk gerechtigde 30 dagen de tijd om een schriftelijk beroep in te dienen tegen de opname van de woning of gebouw in het leegstandsregister. Een beroep wordt enkel ingediend wanneer het pand effectief bewoond wordt of in gebruik is volgens de bestemming.

Het college van burgemeester en schepenen zal binnen de 90 dagen een beslissing nemen over het beroep.

Zolang de woning opgenomen is in het leegstandsregister, kan er door stad Sint-Truiden en de sociale huisvestingsmaatschappijen een voorkooprecht worden uitgeoefend bij verkoop van de woning.

Schrapping van het leegstandregister
Een woning kan worden geschrapt wanneer de woning  minstens 6 maanden terug bewoond is. Dit blijkt uit een inschrijving in het bevolkingsregister.
Een gebouw kan worden geschrapt wanneer het minstens 6 maanden voor 50% terug in gebruik is volgens de bestemming.

De zakelijk gerechtigde dient de schrapping aan te vragen.

Jaarlijkse belasting na 1 jaar in het leegstandregister
Nadat jouw pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister, zal je een belasting moeten betalen.

Voor info over de jaarlijkse belasting, zie “Belasting op leegstand”.

Vrijstelling van belasting
In een aantal situaties kan je vrijgesteld worden van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand opgenomen in het leegstandsregister, maar zal je geen belasting moeten betalen.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het leegstandsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet je alsnog voor 1 jaar belasting betalen. 

Voor onder meer de volgende situaties kan een vrijstelling worden ingediend:

 • Verblijf in een erkende ouderenvoorziening
 • Minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde van het pand
 • Vernieling t.g.v. plotse ramp
 • Pand wordt te koop/te huur gesteld
 • Overmacht
 • Renovatie

Zie ook: “belasting op leegstand

Voor alle vragen in verband met leegstand kan je hier terecht: info.leegstand@sint-truiden.be  of 011 70 14 82