Leegstand

Door je pand leeg te laten staan verlies je huurgelden en je pand vermindert in waarde door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor de gezinnen die een woning in Sint-Truiden zoeken.

Door een actief beleid tegen leegstand te voeren wil de stad eigenaars van leegstaande panden aansporen om hun woningen terug in orde te brengen en te verhuren of te verkopen.

Wat is leegstand ?

Wanneer een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt of een gebouw voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de bestemming wordt het als leegstaand beschouwd. De bestemming van een gebouw blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen,…

Welke panden?
Het stedelijk reglement werd opgesteld voor leegstaande woningen en leegstaande gebouwen.

Leegstaande gebouwen zijn o.m.

  • bedrijfsgebouwen op een klein perceel (< 5 aren);
  • bedrijfsgebouwen waarin de woning van de eigenaar opgenomen is;

Procedure

Opname in het leegstandsregister

De leegstaande gebouwen en woningen worden opgenomen in het leegstandsregister. -

Vanaf de dag van ontvangst van de administratieve akte heeft de zakelijk gerechtigde (eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder erfpachter) 30 dagen de tijd om een schriftelijk beroep in te dienen tegen de opname van de woning of gebouw in het leegstandsregister. Een beroep wordt enkel ingediend wanneer het pand effectief bewoond wordt of in gebruik is volgens de bestemming.

Het college van burgemeester en schepenen zal binnen de 90 dagen een beslissing nemen over het beroep.

Schrapping van het leegstandsregister

Een woning kan worden geschrapt wanneer de woning al minstens 6 maanden terug bewoond is. Dit blijkt uit een inschrijving in het bevolkingsregister.

Een gebouw kan worden geschrapt wanneer het minstens 6 maanden voor 50% terug in gebruik is volgens de bestemming.

Jaarlijkse belasting na 1 jaar in het leegstandsregister

Nadat jouw pand gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister, zal je een belasting moeten betalen.

Voor info over de jaarlijkse belasting, lees hier verder.

Vrijstelling van belasting

In een aantal situaties kan je vrijgesteld worden van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand opgenomen in het leegstandsregister, maar zal je geen belasting moeten betalen.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het leegstandsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet je alsnog voor 1 jaar belasting betalen. 

Voor onder meer de volgende situaties kan een vrijstelling worden ingediend:

  • Verblijf in een erkende ouderenvoorziening
  • Minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde van het pand
  • Vernieling t.g.v. plotse ramp
  • Pand wordt te koop/te huur gesteld
  • Overmacht
  • Renovatie
  •  …

Contact

Team Omgeving en Wonen | Cel Leegstand

Naar top