Klachten

Heb je een vraag, wil je een probleem melden? Doe het dan via ons meldformulier!

Doe een melding

Ontevreden over de dienstverlening? Bijvoorbeeld: onvriendelijk behandeld, onduidelijke informatie, geen antwoord gekregen, te lange wachttijden, …

Meld het via het burgermeldpunt, dan wordt er samen met jou naar een oplossing gezocht.

Je klacht wordt door de klachtencoördinator opgevolgd.

De klachtencoördinator gaat na of de klacht ontvankelijk is en stelt een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht. Het onderzoek gebeurt op basis van informatie aangebracht door de betrokken dienst en de informatie van de klager.

De klachtencoördinator handelt de klacht af binnen 45 kalenderdagen nadat de klacht is ontvangen en bezorgt je een officieel antwoord. De termijn van 45 dagen kan in uitzonderlijke omstandigheden eenmalig verlengd worden tot maximaal negentig kalenderdagen. In dat geval worden de partijen schriftelijk geïnformeerd over de verlenging van de termijn en de motivering daarvoor, voordat de termijn verstreken is.

Geraak je er niet uit? Dan kan je een klacht indienen bij de ombudsdienst.

Gerelateerde items

Naar top