Een kind erkennen

Je kan als ongehuwde ouder een kind erkennen. Als je een kind erkent, verklaar je dat je een band als vader of meemoeder hebt met je kindje. Zo krijg je dezelfde rechten en plichten als je partner.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand noteert je verklaring in een akte van erkenning. Bij de prenatale erkenning kan je deze akte gebruiken als bewijs van erkenning bij de geboorteaangifte van je kind.

Als je gehuwd bent, dan hoef je je kind niet te erkennen. Jullie pasgeboren kindje krijgt automatisch de partner van de moeder als vader of als meemoeder. Je hoeft geen verklaring af te leggen.

Voorwaarden

Wie kan een kind erkennen?

 • De vader
 • Of de meemoeder
 • Of de moeder als er geen moeder vermeld is in de akte van geboorte van het kind

Voorwaarden

 • De Belgische moeder is niet gehuwd;
 • Het kind heeft nog geen wettelijke vader of meemoeder;
 • De erkennende partner is bekwaam om een kind te erkennen;
 • Het kind is in Sint-Truiden geboren;
 • Of één van de ouders is in Sint-Truiden ingeschreven.

Opgelet! Als je kind geboren is voor 1 januari 2015 en nog niet geadopteerd is, kan je als meemoeder het kind erkennen, zelfs als er al een adoptieprocedure gestart is. Door de erkenning van je kind stopt de adoptieprocedure.

Wie geeft toestemming?

Je kan geen verklaring tot erkenning van een kind afleggen zonder toestemming van

 • de moeder als het kind nog niet geboren is of jonger is dan 12 jaar;
 • of de moeder en het kind als het kind tussen 12 en 18 jaar oud is;
 • of het kind als het kind meerderjarig of ontvoogd is.

Procedure

Wanneer erkennen?

 • Tijdens de zwangerschap van de moeder, dus vóór de geboorte (prenataal).
 • Of na de geboorte (postnataal)
  • Bij de aangifte van de geboorte;
  • Of na de geboorte, eender wanneer.

Waar kan je een kind erkennen?

In het geval van een prenatale erkenning

 • In de woonplaats van de moeder
 • In de woonplaats van de persoon die het kind wil erkennen

In het geval van een erkenning na de geboorte

 • Bij de geboorteaangifte in de geboorteplaats van het kind
 • Op een later moment na de geboorte
  • In de geboorteplaats van het kind
  • In de woonplaats van het kind
  • In de woonplaats van de moeder
  • In de woonplaats van de persoon die het kind wil erkennen

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • De moeder;
 • en de vader of meemoeder die het kind wil erkennen;
 • en het kind als het 12 jaar of ouder is.

Opgelet!

 • Als het kind meerderjarig of ontvoogd is, moet de moeder niet aanwezig zijn.
 • Als je getrouwd bent met een andere vrouw/man dan de moeder van je kind, wordt je echtgeno(o)t(e) per aangetekende brief van de erkenning van je kind op de hoogte gebracht.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak:

 • identiteitsbewijs van de moeder;
 • identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen;
 • identiteitsbewijs van het kind indien ouder dan 12 jaar;
 • bij erkenning voor de geboorte: het doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld;
 • bij de erkenning na de geboorte: een recente akte van geboorte van het kind (max. 1 jaar oud).

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen:

 • een attest van ongehuwdheid/bewijs van de ontbinding of de vernietiging van het huwelijk. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e);
 • een bewijs van ongehuwde staat van de moeder;
 • een bewijs van nationaliteit;
 • een bewijs van woonst;
 • mogelijk nog andere documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetscertificaten, vonnis, toestemming volgens je nationale recht, …).

Opgelet! Deze stukken moeten zo nodig gelegaliseerd zijn en vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Erkenning door een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft

 • Gelet op de complexiteit van het dossier informeer je best vooraf bij het loket burgerlijke stand welke documenten noodzakelijk zijn.
 • Voor ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast.
 • Wanneer er een verblijfsrecht kan bekomen worden aan de hand van een erkenning, wordt er een vooronderzoek gevoerd door de Burgerlijke stand. Het vooronderzoek door de Burgerlijke stand bepaalt of het erkenningsdossier nog verder onderzocht moet worden door het parket van de procureur des Konings. Er zullen bewijsstukken opgevraagd worden (bv van de relatie kind/ouder, burgerlijke staat, wetgeving, …).

Digitaal loket

Naar top