Geveltuin

Omdat geveltuinen goed zijn voor de stad en haar bewoners, maken we de aanleg ervan zo makkelijk mogelijk. Geen rompslomp meer. Je meldt enkel waar jouw geveltuin komt. Na goedkeuring kan je meteen aan de slag. Als je voetpad voldoende plaats biedt, mag je een geveltuin aanleggen. Lees hieronder de voorwaarden.

Voorwaarden

Voor een geveltuin heb je plaats nodig. Meet dus eerst goed uit of die er wel is. Loodrecht op de gevel gemeten, mag een straatgeveltuintje maximaal 30 cm breed zijn. Op 3 m hoogte mag het verbreden tot 60 cm.

Is het trottoir minder dan 2 m breed, dan moet je een doorgang van minstens 1,20 m vrij houden en dit voor max 10cm, hierna moet er terug minimum 1,5 m beschikbaar zijn. Is het trottoir meer dan 2 m breed, dan moet een doorgang van minstens 1,50 m vrij blijven. Dat betekent dat je je geveltuin ter hoogte van obstakels misschien zal moeten versmallen of onderbreken.

Je geveltuin moet op 30 cm afstand blijven van het huis van je buren, tenzij je buren ermee akkoord gaan om daarvan af te wijken.

Een klimhulp mag tot 20 cm uitsteken.

De afboording van je tuintje mag minimaal 2 cm en maximaal 10 cm boven het trottoir uitsteken. De afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm van de geveltuin.

Procedure

Je kan in 2 stappen beginnen aan je geveltuin:

Vul het webformulier in.

Na toelating kan je van start. De toelating is enkel nodig in functie van het nazicht met betrekking tot nutsleidingen. We willen natuurlijk geen ongelukken.
 

Waarvoor dient dit formulier?

Via het formulier vraag je toelating voor de aanleg van een tegel- of geveltuintje op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden.

Bij gebrek aan een voortuin kan je wel een tegel- of geveltuintje aanleggen. Wanneer je één of meerdere stoeptegels tegen de huisgevel wegneemt, kan je de vrijgekomen ruimte beplanten met klimplanten. Omdat de tuintjes op openbaar domein staan, moet je eerst toelating vragen aan het schepencollege.

Wie vult dit formulier in?

De persoon die wenst de straattegeltuin aan te leggen vult het formulier in. Dit kan de eigenaar, de huurder of de gebruiker van het aanpalend eigendom zijn.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag, na de beslissing ontvangt de aanvrager een afschrift van de beslissing.  Na het ontvangen van de toelating mag je de geveltuin of tegeltuin aanleggen. De uitgenomen tegels dienen door de aanlegger van het tuintje te worden bewaard. Het aangelegd tegeltuintje mag geen hinder vormen voor het gebruik en onderhoud van nutsleidingen van het voetpad of andere erfdienstbaarheden van openbaar nut. Bij de plantenkeuze dient rekening gehouden dat wortels, takjes en dergelijke geen beschadiging van de nutsleidingen kunnen veroorzaken. Alle mogelijke schade in die zin zal vergoed worden door de vergunningshouder.  De toelating voor de aanleg van een tegeltuin of tegeltuin heeft altijd een tijdelijk karakter. In geval van openbaar nut kan de gemeente altijd vragen de tegeltuin te verwijderen, zonder recht op schadevergoeding.

De stad Sint-Truiden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden of eventuele hinder veroorzaakt aan de gebruikers van het voetpad of nabijgelegen eigendommen, noch aansprakelijk gesteld worden indien er zich langs het tegeltuintje wateroverlast zou voordoen in de woning. De aanvrager blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de aangelegde geveltuin en de gebruikte materialen en planten.

Contact

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met Joris Bortels, coördinator planning & vergunningen.

Digitaal loket

Naar top