Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn een manier om allerlei vormen van openbare overlast snel en doeltreffend aan te pakken: sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, vandalisme, graffiti, hondenpoep,… .

Het stadsbestuur probeert er zo voor te zorgen dat iedereen zonder al te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig die werden opgenomen in het GAS-reglement. Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden Gingelom - Nieuwerkerken | 20238 Mb(pdf)

Wie stelt de overtreding vast?

De lokale politie kan alle overtredingen vaststellen. Ook de gemeentelijke GAS-vaststellers, waaronder de gemeenschapswacht-vaststellers, kunnen een aantal vormen van overlast vaststellen. Tot slot zijn er ook OVAM-vaststellers die enkel inbreuken in verband met zwerfvuil en sluikstorten kunnen vaststellen.

Procedure

De lokale politie of gemeentelijke GAS-vaststeller stelt de GAS-overtreding vast en stuurt het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag naar de provinciaal sanctionerend ambtenaar.  De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren samen met een voorstel tot:

Bemiddeling

Is de overtreder minderjarig? Dan stelt de provinciaal sanctionerend ambtenaar altijd een bemiddelingsprocedure voor. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan zo’n voorstel ook aan een meerderjarige overtreder worden gedaan. Indien de bemiddeling slaagt en de gemaakte afspraken werden nageleefd, volgt er geen administratieve geldboete.

Geldboete

Ook wanneer de overtreder niet ingaat op het bemiddelingsvoorstel of wanneer de bemiddeling niet slaagt, kan er een geldboete opgelegd worden.

Gemeenschapsdienst

Als de gemeenschapsdienst gunstig wordt uitgevoerd, hoeft er geen geldboete betaald te worden.

Wie kan een GAS krijgen?

Burgers vanaf 16 jaar die een overtreding hebben begaan op het GAS-reglement.

Wat houden de sancties in?

Wanneer een administratieve geldboete wordt opgelegd, bedraagt de boete voor minderjarigen tussen 16 en 18 jaar maximaal 175 euro. Voor meerderjarigen is dat maximaal 350 euro. In plaats van een boete kan ook een bemiddeling of een gemeenschapsdienst opgelegd worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie ook overgaan tot de administratieve schorsing of intrekking van een verleende toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De overtreder kan in beroep gaan bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State bij een intrekking, schorsing of sluiting.

Contact

Provinciaal sanctionerend ambtenaar:

Sanctionerend ambtenaar cel GAS
Griffie - Juridische Ondersteuning
Provinciebestuur Limburg
Universiteitslaan 1  
3500 Hasselt
T 011 23 81 84
 

GAS-bemiddelaar:

Stadskantoor
Kazernestraat 13 | 3800 Sint-Truiden
Gasbemiddelaar@sint-truiden.be
T 011 70 16 65 | M 0495 91 22 00

Naar top