GECORO

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) van Sint-Truiden is een verplicht adviesorgaan dat een wettelijke rol heeft in de opmaak van structuur- en beleidsplannen, opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen en behandeling van planologische attesten.

De gemeenteraad heeft bij de aanstelling van de GECORO ervoor gekozen om bij de samenstelling de nodige aandacht te besteden aan een genderevenwicht, verschillende leeftijdscategorieën, ervaren en nieuwe leden en een vertegenwoordiging van uit de geledingen middenstand, gezinnen, landbouw, natuur en cultuur.

Voorts bestaat de GECORO uit een team van 8 deskundigen met een brede vakkennis in onder andere architectuur, planologie, stedenbouw, onroerend erfgoed, vastgoed,…  

Downloads

Naar top