GAS 4

Wat is GAS 4? 

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde verkeersinbreuken, die voorheen afgehandeld werden door het Parket, sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit zijn de zogenaamde inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen, ook wel GAS 4 genoemd.

Vanaf 1 mei 2023 is de GAS 4 ook van toepassing in de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. Het reglement werd op de gemeenteraden van Gingelom op 21 maart 2023, van Sint-Truiden op 27 maart 2023 en van Nieuwerkerken op 20 april 2023 goedgekeurd.

Verkeersregels rond stilstaan en parkeren hebben o.a. als doel de veiligheid van zwakke weggebruikers te bevorderen, maar ook bij te dragen tot een vlotte verkeerscirculatie. Helaas gebeuren hier heel wat overtredingen tegen. Het parkeerbeleid is een belangrijk onderdeel van het stedelijk mobiliteitsbeleid. Foutgeparkeerde voertuigen zijn niet alleen een belemmering voor de mobiliteit, maar vooral ook een bedreiging voor de veiligheid en de levenskwaliteit in de stad.

Dankzij de instelling van de gemeentelijke administratieve sancties in verband met stilstaan en parkeren (GAS 4) zal de stad zelf meer impact kunnen hebben op de handhaving hiervan en de foutparkeerders kunnen aanpakken. 

Over welke overtredingen uit de wegcode gaat het? 

Het bedrag van de GAS-boete werd vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 en is afhankelijk van de aard van de overtreding:

Categorie 1 – boete van 58 euro:

 • stilstaan of parkeren op witte markeringen, op dambordmarkeringen, op verkeersleiders en verdrijvingsvlakken
 • parkeren in woonerven, in voetgangerszone, op verhoogde inrichtingen, niet rechts in de rijrichting, van defecte voertuigen en aanhangwagens op de openbare weg en binnen de bebouwde kom, van reclamevoertuigen
 • hinderlijk stilstaan en parkeren (oversteekplaats, kruispunt, verkeerslicht en verkeersbord)
 • hinderlijk parkeren (ander voertuig, bushalte, inritten en rijbanen)
 • aanduidingen op parkeerschijf en aanbrengen van de kaart voor personen met beperkingen
 • verkeersborden ivm stilstaan en parkeren
 • opstelling van fietsen/bromfietsen/motorfietsen en parkeren van motorfietsen

Categorie 2 – boete van 116 euro:

 • stilstaan of parkeren op autowegen
 • hinderlijk stilstaan of parkeren op trottoirs, fietspaden, zebrapaden, tunnels en hellingen
 • parkeren op plaats voor personen met een beperking en bij hindernissen (sporen en vrije doorgang)

Andere inbreuken – boete van 58 euro:

 • Inbreuken op verkeersbord C3 (autoluwe zone), vastgesteld door automatisch werkende camera’s
 • Inbreuken op verkeersbord F103 (voetgangerszone), vastgesteld door automatisch werkende camera’s

Gedepenaliseerde parkeerinbreuken zoals niet voldoende betalen in een zone waar betalend parkeren geldt, geen paarkeerschijf leggen in een blauwe zone, … vallen niet onder GAS 4. Hiervoor krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie.

Hoe verloopt de procedure?

Elke natuurlijke meerderjarige persoon (≥ 18 jaar) of rechtspersoon die zich op het grondgebied van de stad Sint-Truiden of de gemeenten Gingelom of Nieuwerkerken bevindt kan een GAS-PV of -BV ontvangen.

Er is geen mogelijkheid tot een alternatieve maatregel (bemiddeling of gemeenschapsdienst), maar er kan steeds schriftelijk verweer ingediend worden (binnen de 30 dagen) tegen de geldboete.

De sanctionerend ambtenaar zal beslissen om het verweer te aanvaarden of niet. Bij niet aanvaarding wordt de overtreder opnieuw aangemaand om te betalen. Hierna is hoger beroep bij de politierechtbank nog mogelijk.  

Naar top