Bouwkundig erfgoed

Sommige gebouwen zijn zodanig waardevol dat ze bewaard moeten blijven voor het nageslacht. De voorbije decennia zijn er verschillende instrumenten tot stand gekomen om te vermijden dat deze gebouwen verdwijnen. Wie werken plant aan een waardevol gebouw moet rekening houden met extra voorschriften, afhankelijk van het juridisch statuut dat van toepassing is op de percelen en gebouwen.

Bescherming

Een onroerend goed kan beschermd zijn als monument, als stads- of dorpsgezicht of als cultuurhistorisch landschap. Je kan op twee manieren achterhalen of dat het geval is:

Voor beschermd onroerend erfgoed legt de Vlaamse overheid een aantal rechten en plichten op. In ruil kom je in aanmerking voor premies. Meer info hierover vind je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed:

Voor beschermde goederen zijn de consulenten van de provinciale afdeling van het agentschap Onroerend Erfgoed jouw aanspreekpunt. Neem contact.


Vastgesteld onroerend erfgoed

Een onroerend goed kan opgenomen zijn in de vastgestelde Inventaris Onroerend Erfgoed. Je kan op twee manieren achterhalen of dat het geval is:

Voor vastgesteld onroerend erfgoed zijn de lokale besturen bevoegd. Onroerend Erfgoed & Archeologie van de stad Sint-Truiden geeft advies en begeleidt je wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor werken aan een onroerend goed op de vastgestelde inventaris.

Meer info over de juridische gevolgen van een vaststelling en mogelijke financiële ondersteuning vind je hier.


Waardevolle panden in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Lokaal bestuur Sint-Truiden heeft verschillende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) opgemaakt. Zo een RUP biedt een juridisch kader voor stedenbouwkundige vergunningen voor een deel van het grondgebied van de stad, aanvullend bij het Gewestplan. Deze RUP’s bevatten lijsten van waardevolle panden: gebouwen die van lokaal historisch belang zijn en waarvoor extra voorschriften van toepassing zijn.

Een overzicht van de RUP’s vind je hier. Je kan op twee manieren achterhalen of jouw onroerend goed een waardevol pand is:

  • Via het grafisch plan bij het RUP
  • In de bijlage bij de stedenbouwkundige voorschriften

Onroerend Erfgoed & Archeologie geeft advies en begeleidt je wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor werken aan een onroerend goed op de vastgestelde inventaris.

Naar top