Hoe Sint-Truiden haar bomen beheert

Lokaal bestuur Sint-Truiden communiceert graag open en duidelijk over haar bomenbeleid. Bomen en bossen vervullen immers cruciale diensten voor mens en maatschappij en zijn de essentiële steunpilaren van onze economie. Bomen en bossen staan bovendien vooraan in de strijd tegen klimaatsverandering. Door een goed beheer hiervan, behouden we als stad de onze veerkrachtigheid en bevorderen we de lokale biodiversiteit.

Om dit steeds te kunnen garanderen, is een bomenkapbeleid en een bomenplan noodzakelijk. Deze instrumenten laten ons toe om via een planmatige aanpak, de bomen in onze stad een duurzame toekomst te geven. Hierbij focussen we hoofdzakelijk op het behoud van het huidige bomenbestand maar ook op een uitbreiding ervan.

De duurzaamheid van bomen wordt versterkt door het streven naar een maatschappelijke acceptatie van de aanwezigheid van bomen en van het gevoerde beheer. Informatie, communicatie en participatie zijn daartoe de sleutel.

Hier leggen we van A tot Z uit waarom we als stad bepaalde bomen kappen.

Waarom worden bomen gekapt?

De beslissing om een boom te kappen, gaat niet over één nacht ijs. Lokaal bestuur Sint-Truiden hechten we veel belang aan de veiligheid van haar inwoners en toeristen. Niet alleen in het verkeer, maar ook in het groen. Om deze veiligheid mogelijk te maken, is het nu en dan nodig om een boom te kappen. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke redenen waarom een boom soms gekapt kan worden.

De boom is dood

Een boom die dood is, droogt stilletjes aan uit en verliest stelselmatig zijn takken. Uiteindelijk zal deze ooit met een zucht omvallen. Dode bomen zijn niet altijd onmiddellijk een groot gevaar, maar wel zijn ze onvoorspelbaar. Daarom worden dode bomen langs straten of fietspaden, op (speel)pleinen of in parken, altijd preventief weggehaald.

De boom past niet meer in de omgeving

Ruimte vrijwaren voor bomen in onze steeds meer verstedelijkte samenleving is niet altijd mogelijk. Er wordt bij huidige aanplantingen zoveel mogelijk gelet op de geschiktheid van de boomsoort binnen de omgeving. Bij het verlenen van een bouwvergunning, wordt er rekening gehouden met de reeds aanwezige bomen, en worden de bouwplannen indien nodig aangepast. In het verleden, toen verstedelijking nog geen prominent probleem was, werd hier minder aandacht aan geschonken. Doordat de standplaats in de loop der tijd drastisch gewijzigd is, staan bomen soms weg te kwijnen in hun vierkante meter plantvak. In deze gevallen kunnen ze soms beter worden vervangen door een aangepaste boomsoort.

De boom is ziek

Ziekte en plagen bij bomen komen steeds vaker voor ten gevolge van hun veranderend leefmilieu. Indien er geen behandeling mogelijk is, worden zieke bomen gekapt om verspreiding van de besmetting te voorkomen.

Bij twijfel over de gezondheid of veiligheid van een boom wordt er advies gevraagd bij een specialist. Deze zal kijken welke maatregelen nodig zijn om de boom op een veilige manier te behouden. Het kappen van de boom is altijd de laatste optie. Bij twijfel over de geldende regelgeving bij een unieke situatie, gaat de stad ten rade bij de hogere overheidsinstanties. Voor het kappen van bomen in een bos is altijd Agentschap Natuur & Bos de bevoegde instantie.

Hoe kan ik helpen als ik denk dat een boom dood of ziek is? 

Zie je een boom bij jouw in de buurt waarvan je denkt dat deze mogelijk ziek of dood is? Maak hiervan dan een melding en help ons zo verder!
Hoe? Geef je melding door via de website of de stadsapp.

De boom is gekapt, wat nu?

Ook een gekapte boom bewijst nog zijn nut

Het hout ervan wordt namelijk opgeslagen in het stadsmagazijn en wordt hierna regelmatig verhakseld of in loten openbaar verkocht. Zo kunnen de bomen nog dienen in de vorm van brandhout, constructiehout, houtsnippers,...

Nieuwe bomen aanplanten

Het natuurdecreet legt enkele basisprincipes op, die zowel gemeenten als private grondeigenaars moeten volgen. Deze principes stellen dat de kwaliteit van de natuur en het milieu niet achteruit mag gaan en dat iedereen alle mogelijke maatregelen moet nemen om schade aan natuurelementen te voorkomen. Bijgevolg wordt iedere gekapte boom vervangen door minstens één nieuwe boom.

Een nieuw exemplaar echter niet onmiddellijk worden aangeplant. Lokaal bestuur Sint-Truiden plant bomen enkel tijdens de herfst- en wintermaanden, meer bepaald tussen 1 november en 31 maart . Waarom? Tijdens deze periode gaan de bomen in een soort van winterslaap want dan vallen de bladeren van de boom en valt de sapstroom stil. Dit is het ideale moment om de boom te planten want vanaf de lente ontwaken ze weer: het transport van voeding en water komt terug op gang.

Naar top