Bijstellen van een verkaveling

Het bijstellen van een verkaveling (de vroegere verkavelingswijziging) is nodig als je de plannen en/of de bouwvoorschriften wilt aanpassen.

Een bestaande verkaveling kan je bijstellen of wijzigen voor dat deel (de kavel) dat je zelf in eigendom hebt. Je kan zowel voor de verkavelingsvoorschriften als voor het verkavelingsplan een bijstelling aanvragen. Meer info vindt je terug in het Omgevingsloket.

Benodigdheden

Wijziging van de verkavelingsvoorschriften

In je dossier voeg je de nieuwe verkavelingsvoorschriften toe. Je maakt duidelijk welke de te wijzigen voorschriften zijn en hoe de nieuwe verkavelingsvoorschriften er zullen uit zien. Als de aanvraag tot verkavelingswijziging enkel gaat over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, dan ben je niet verplicht om een verkavelingsplan op te maken.

Wijziging van het verkavelingsplan

Je maakt een nieuw verkavelingsplan op, als je wijzigingen wil aanbrengen aan het oorspronkelijke verkavelingsplan. De wijzigingen kunnen gaan over de perceelsgrenzen, de inplanting van de gebouwen, het tracé van de wegen, enz. Als er door de wijzigingen aan het verkavelingsplan ook wijzigingen worden doorgevoerd aan de verkavelingsvoorschriften, dan neem je de gewijzigde verkavelingsvoorschriften ook mee op in jouw dossier.

Procedure

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Via het Omgevingsloket kan je jouw dossier digitaal indienen en kan je op elk moment de stand van je dossier raadplegen. 

Je volgt het  normenboek voor digitale aanvragen van een bijstelling van een vergunde verkaveling. 

Je omschrijft in de motivatienota wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke verkaveling.

Inspraak andere eigenaars

Alvorens jouw aanvraag tot verkavelingswijziging in te dienen, moet je alle andere eigenaars binnen deze verkaveling op de hoogte te brengen van jouw plannen. Dit kan op twee manieren:

  1. Per aangetekende zending / ontvangstbewijs:
    Je verstuurt het aanvraagdossier per aangetekend schrijven aan alle eigenaars van een kavel. Je kan het aanvraagdossier ook tegen ontvangstbewijs bezorgen aan de andere eigenaars. De bewijzen van deze beveiligde zendingen/ontvangstbewijzen moeten bij het aanvraagdossier gevoegd worden. Zo niet, is de aanvraag onontvankelijk.
  2. Je laat de andere eigenaars het aanvraagdossier 'voor akkoord' ondertekenen:
    Je kan de eigenaars ‘voor akkoord’ laten ondertekenen op de aanvraag, de plannen en de voorschriften. Op die manier hoeft u hen geen aangetekende brief te sturen.
    De eigenaars die het aanvraagdossier niet mee hebben ondertekend, kunnen een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het indienen van een bezwaarschrift moet gebeuren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de aangetekende zendingen bij de post.

De aanvraag tot verkavelingswijziging wordt geweigerd als de eigenaars van meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit is wettelijk geregeld binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Digitaal loket

Naar top