Belasting op verwaarlozing

De belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen moet de verloedering van de leef-en woonomgeving tegengaan.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde (eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter) van een verwaarloosd pand. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het pand gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het stedelijk verwaarlozingsregister.

Te betalen bedrag

De belasting bedraagt:

  • 1e jaar: 2.000 euro;
  • 2e jaar: 3.000 euro;
  • 3e jaar: 4.000 euro;
  • 4e jaar: 5.000 euro;

Indien het pand beschermd is als onroerend erfgoed (monument of stads-/dorpsgezicht) verdubbelt de belasting.

Vrijstelling van heffing

In een aantal situaties kan je vrijgesteld worden van de verwaarlozingsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand wel opgenomen in het verwaarlozingsregister.

Het is belangrijk dat de vrijstelling wordt aangevraagd binnen de 12 maanden na opname van het pand in het verwaarlozingstandsregister. Als de aanvraag pas hierna wordt ingediend, moet voor deze termijn alsnog de belasting worden betaald.

De volledige lijst van vrijstellingen en betreffende voorwaarden is terug te vinden in het belastingreglement.

Contact

Team Omgeving en Wonen

Gerelateerde items

Naar top