Belasting op inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen

Kohierbelasting verrekend per belastingplichtige, voor inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen.

De verschuldigde kohierbelasting omvat, verrekend per belastingplichtige, alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die aangeboden worden in het kader van de basisdienst, voor zover de afvalstoffen worden aangeboden volgens de bepalingen van het afvalreglement. Deze kosten worden berekend door Limburg.net.

Voor wie? 

  • Elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar volgens het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
  • Geheven per gezin en is hoofdelijk verschuldigd door alle meerderjarige leden van het gezin.

Het bedrag van de kohierbelasting: wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari: de exacte bedragen kan je terugvinden in het belastingsreglement hieronder.

Werkwijze?

Limburg.net maakt en verstuurt de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen.

Het belastingreglement kan je hieronder raadplegen.

Naar top