Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning deputatie van de provincie Limburg

Bekendmakingen i.k.v. omgevingsvergunningen

Conform art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de stad Sint-Truiden ook de tekst van de bekendmaking van de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag door de Provincie Limburg te publiceren.

Op de website van de Vlaamse overheid kan iedereen bij het inzageloket voortaan deze beslissing gedurende 30 dagen digitaal raadplegen en op het publiek in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden. Dit kan vanaf de datum van aanplakking.

Tegen dit project kan je enkel in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten volgens de regelgeving rechtstreeks bij de Raad ingediend worden.

Digitaal
Het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges is een beveiligde omgeving waarop documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kunnen worden neergelegd. De elektronische neerlegging via het digitaal loket wordt beschouwd als een beveiligde zending als vermeld in artikel 2, 8°, c van het DBRC-decreet.

Analoog
Bezorg het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
  p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen. Het verzoekschrift moet in vijfvoud worden ingediend: één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • De deputatie van de provincie Limburg
  Universiteitslaan, 3500 Hasselt
 • De aanvrager
  Je kan zijn/haar adres bij de vergunningverlenende overheid opvragen. 

Vermeld in het verzoekschrift minstens:

 • De naam, hoedanigheid, woonplaats of  zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
 • Het Vlaamse Gewest of de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder.
 • Het voorwerp van het beroep.
 • Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen.
 • Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Ga naar de lijst

Naar top