Archeologie

Onroerend Erfgoed gaat niet alleen over gebouwen. Ook onder de grond kunnen er restanten verborgen zitten die ons meer vertellen over de geschiedenis van de stad Sint-Truiden. Wie van plan is om een bouwproject uit te voeren of gronden te verkavelen moet rekening houden met extra voorschriften, zoals de verplichte uitvoering van een archeologisch vooronderzoek of de opmaak van een archeologienota. 

De belangrijkste info op een rij:

 • Aan de hand van een beslissingsboom kan je nagaan welke stappen in jouw situatie noodzakelijk zijn. Lees hier meer.
 • Een overzicht van de nodige stappen wanneer je verplicht bent een archeologienota op te maken, definities en premies. Lees hier meer. 
 • Een overzicht van alle vooronderzoeken en goedgekeurde archeologienota’s in Vlaanderen vind je hier.
 • Een overzicht van erkende archeologen vind je hier.

Traject

Het traject bij een bodemingreep is afhankelijk van het juridisch statuut van jouw percelen.

1. Bescherming

Een gebied kan beschermd zijn als archeologische site. In Sint-Truiden is dit beschermingsstatuut momenteel enkel van toepassing op het domein van de abdij van Sint-Trudo.

Meer informatie vind je via de kanalen van het agentschap Onroerend Erfgoed:

 • Over de afbakening en beschrijving van abdij van Sint-Trudo. Lees hier meer.
 • Over de rechten en plichten bij bodemingrepen in de beschermde site. Lees hier meer.

2. Vastgestelde archeologische zone

Een archeologische zone is een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten aangenomen kan worden dat er waardevolle restanten bewaard in de grond zitten. In Sint-Truiden is de historische stadskern een ‘vastgestelde archeologische zone’.

Meer informatie vind je via de kanalen van het agentschap Onroerend Erfgoed:

 • Over de afbakening en beschrijving van de historische stadskern. Lees hier meer.
 • Over de voorwaarden en verplichtingen als jouw perceel zich binnen een vastgestelde archeologische zone bevindt (‘de inventaris van archeologische zones’). Lees hier meer.

3. Gebieden Geen Archeologie (GGA)

In deze gebieden is op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten geen archeologisch erfgoed meer te verwachten. Dat betekent dat er geen archeologienota nodig is, ongeacht de oppervlakte van de geplande ingrepen. Je kan deze GGA’s vinden door in het Geoportaal de informatielaag ‘gebieden geen archeologie’ aan te vinken.

4. Geen specifiek juridisch statuut

Ook wanneer aan jouw perceel geen specifiek statuut is toegekend, is het nog steeds mogelijkheid dat je een vooronderzoek moet uitvoeren of een archeologienota moet uitvoeren, afhankelijk van de oppervlakte van de betrokken percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen en de ruimtelijke bestemming van het terrein. Je kan dit achterhalen aan de hand van de bovenvermelde beslissingsboom.

Ook wanneer je een archeologische toevalsvondst doet, ben je verplicht om dit binnen drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vind je het op de website van het agentschap.

Vondsten bewaren

Als eigenaar ben je wettelijk verplicht om de archeologische vondsten op jouw perceel als een geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.  

Je kan het archeologische ensemble: 

 • zelf bewaren
 • overdragen aan een erkend onroerenderfgoeddepot 
 • overdragen aan een niet-erkend depot 

Het lokaal bestuur Sint-Truiden biedt een alternatief aan voor wie de vondsten niet zelf wenst te bewaren. Het GAZO-depot is het eerste en voorlopig enige erkende onroerend erfgoeddepot in Limburg.

Archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd erfgoed uit het Vlaams Gewest worden hier in aangepaste, gecontroleerde omstandigheden bewaard, beheerd en ter beschikking gesteld van onderzoekers.

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met omliggende gemeenten is het GAZO-depot niet alleen van belang voor archeologie in Sint-Truiden, maar ook op bovenlokaal niveau.

Naar top