Ambtshalve afvoeren

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je inschrijving in onze stad in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en je burgerrechten uitoefenen.

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waarop je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters, en als het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt.

De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door team Dienstverlening in samenwerking met de wijkagent, die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Om te vermijden dat je ambtshalve afgevoerd wordt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen melden.

Voorwaarden

  • Je woont niet meer op het adres waarop je ingeschreven bent;
  • Je hebt je situatie niet rechtgezet na een uitnodiging van het stadsbestuur;
  • Je hebt geen nieuwe adreswijziging doorgegeven.

Gevolgen?

  • Je hebt geen officieel adres en administratief besta je niet meer in België;
  • Het loket bevolking annuleert je identiteitskaart. Je ondervindt problemen bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ziekenhuis, apotheker, …. Je kan geen stem meer uitbrengen bij de verkiezingen. Je verliest daardoor bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Procedure

Wat moet je doen?

  • Maak zo vlug mogelijk een afspraak bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen om je nieuwe adres te melden;
  • Je wordt dan na een woonstcontrole van de wijkagent opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

  • je identiteitskaart/vreemdelingenkaart (geannuleerd);
  • je brief vanwege het stadsbestuur.

Kostprijs

De aanvraag van een nieuw identiteitsdocument is betalend.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met je ambtshalve afvoering?

Je deelt schriftelijk je bezwaar mee aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand en dit binnen de 8 dagen nadat je je aangetekende brief ontvangen hebt. Voeg ook bewijsstukken bij dat je effectief op het adres woont (bvb. energieverbruik, telefoonkosten, schoolattesten, …).

Digitaal loket

Naar top