AGB TRUPARK

De gemeenteraad van 20 juni 2020 stemde in met de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB TRUPARK’, op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag, waarin de voor- en de nadelen van de externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden als het beheer binnen een autonoom gemeentebedrijf.

Volgens de gecoördineerde statuten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 maart 2024, wordt het bedrijf bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.

Raad van Bestuur

De integrale gemeenteraad is aangeduid als Raad van bestuur. 

Burgemeester Ingrid Kempeneers is aangeduid als voorzitter van de Raad van Bestuur conform artikel 236 §2 DLB dat stelt dat de voorzitter verkozen wordt uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.

De algemeen directeur Kathleen Bergoets zetelt als secretaris.

Directiecomité

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité.

De leden van het college van burgemeester en schepenen zijn aangeduid als directiecomité. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen, i.e. burgemeester Ingrid Kempeneers. De algemeen directeur Kathleen Bergoets zetelt als secretaris van het directiecomité.

Bescherming van persoonsgegevens

Het autonoom gemeentebedrijf Trupark doet zijn best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van de parkeergelegenheden onder haar beheer.

Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens door AGB Trupark vind je terug in onze privacyverklaring.

Onderaan deze pagina kan je de officiële documenten voor AGB Trupark raadplegen.

Downloads

Gerelateerde items

Naar top