AGB AGOST

Het AGOST is een autonoom gemeentebedrijf dat op 15 oktober 2007 door de Gemeenteraad van Sint-Truiden werd opgericht. Op 1 februari 2008 keurde toenmalig Vlaams Minister van Binnenlands Beleid, dhr. Marino Keulen, de oprichting definitief goed.

De doelstellingen van het AGOST omvatten:

  • de vernieuwing en de verfraaiing van de stad,
  • de versterking van het economisch, toeristisch en sociaal weefsel door middel van het actief beheer,
  • de ontwikkeling door renovatie of nieuwbouw,
  • de verbouwing, de verhuur en de exploitatie van het gedeelte van het onroerend patrimonium dat de stad hiertoe inbrengt en desgevallend de vervreemding ervan;
  • de verwerving van onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden,
  • de vorming van zakelijke onroerende rechten,
  • de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen;
  • in het geval de stad Sint-Truiden hierom verzoekt, het beheer van het geheel of van een gedeelte van het onroerend vermogen van de stad.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 juni de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening op 31 december van ieder afgesloten jaar.

De Raad van Bestuur stelt tevens jaarlijks een meerjarenplan op dat de doelstellingen en de strategie van het AGOST op middellange en lange termijn vastlegt.

Raadpleeg hier alle officiële documenten van AGB AGOST

Naar top