Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel?

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de koper. Deze informatie kan worden aangevraagd door particulieren, notarissen of vastgoedmakelaars. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Onderstaande stedenbouwkundige informatie verkrijg je bij de stad:

 • Plannenregister: informatie over alle ruimtelijke plannen die gelden voor het betrokken goed, bijvoorbeeld: gewestplannen, uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen, rooilijnplannen enzovoort;
 • Vergunningenregister: databank waarin alle afgeleverde vergunningen, weigeringen, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en zijn opgenomen. Ook stedenbouwkundige overtredingen worden meegedeeld*;
 • Milieu en natuur;
 • Milieuvergunningen;
 • Huisvesting;
 • Bescherming onroerend erfgoed;
 • Erfdienstbaarheden;
 • ...

Om de kwaliteit van de gegevens te garanderen, worden voornamelijk databanken bevraagd waarvan de stad zelf beheerder is. Op het uittreksel zullen echter wel verwijzingen staan naar de locaties waar je de overige informatie zelf eenvoudig kan opvragen. De aanvrager is dus zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de bestaande toestand t.o.v. de vergunde toestand. Heb je hierover twijfels:

 • handelshuis maar in werkelijkheid appartementen;
 • zie je dat er verschillende aanbouwen zijn die in verschillende periodes gebouw zijn;
 • wezenlijk verschil tussen jouw pand dat je wenst aan te kopen en de aanpalende,...

dan maak je best een afspraak met het Team Omgeving en Wonen.

Wat kost het?

De stad Sint-Truiden kiest er bewust voor om stedenbouwkundige uittreksels altijd als één geheel af te leveren, inclusief het plannenregister, vergunningenregister en bijkomende informatie. De verschuldigde retributies worden aangerekend per kadastraal perceel €70 en per bijkomend perceel 20 euro tot max 4 aangrenzende percelen.

Termijn: 30 kalenderdagen na aanvraag.

Hoe vastgoedinformatie opvragen?

Stedenbouwkundige uittreksels kunnen worden aangevraagd via het e-mailadres: info.omgevingsvergunningen@sint-truiden.be. Wat zeker in de aanvraag vermelden:

 • onderwerp: aanvraag stedenbouwkundig uittreksel + straatnaam;
 • uw referentie;
 • kadastrale gegevens (afdeling, sectie en perceelnummer) en indien gekend adres van het gevraagd perceel;
 • naam aanvrager en het facturatieadres.

BELANGRIJK: bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd. Plannen kunnen we enkel digitaal opsturen indien je expliciete toestemming hebt van de eigenaars van dat pand of de architect die de plannen getekend heeft. Dit kan je aanvragen via bovenstaande link.

Naar top