Aangifte overlijden

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden. 

Na een overlijden in Sint-Truiden moet jij of je begrafenisondernemer het overlijden zo snel mogelijk melden bij het loket burgerlijke stand.

De begraving kan pas plaatsvinden nadat de akte van aangifte opgesteld werd en de toelating tot begraving of crematie afgeleverd werd. Die toelating kan ten vroegste 24 uur na de vaststelling van het overlijden worden afgeleverd.

Procedure

Wie geeft het overlijden aan?

 • Elke meerderjarige persoon die de nodige gegevens kan verstrekken voor het opstellen van de akte van overlijden
 • Een begrafenisondernemer

In de praktijk zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten in opdracht van de familie van de overledene.

Stappen

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 • Vervolgens geeft de begrafenisondernemer of iemand anders het overlijden zo snel mogelijk aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Je mag dit ook zelf doen.
  • Een overlijden op het grondgebied Sint-Truiden: aangifte bij het loket burgerlijke stand Sint-Truiden zowel voor overleden inwoners als voor personen, die niet in Sint-Truiden woonachtig waren.
  • Een overlijden op het grondgebied van een andere gemeente: aangifte bij het loket burgerlijke stand van de andere gemeente, ook als de overledene inwoner van Sint-Truiden was.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden (link pagina) op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Hoe aanvragen?

In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door de begrafenisondernemer in opdracht van de familie van de overledene. Als je zelf het overlijden wil melden, dan maak je een afspraak bij het loket burgerlijke stand in het stadskantoor via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat ontvang je van ons? 

 • het trouwboekje van de overledene;
 • een uittreksel van de akte van overlijden;
 • een attest klein verlet;
 • een toelating tot het vervoer - begraven;
 • een toelating tot het vervoer van het stoffelijk overschot en de as;
 • een toelating tot de crematie.

Wat meebrengen

 • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (model IIIC of model IIID voor een kind jonger dan 1 jaar) met de aanduiding of het over een natuurlijk, verdacht of gewelddadig overlijden gaat;
 • de identiteitskaart, het trouwboekje en eventueel de reispas en het rijbewijs van de overledene;
 • de identiteitskaart van de aangever;
 • in voorkomend geval een getuigschrift in verband met de laatste wilsbeschikking en de vermelding van de lijkbezorging indien de overledene een niet-inwoner is;
 • in voorkomend geval een aanvraag tot aankoop nieuwe concessie;
 • in voorkomend geval een afschrift van de geboorteakte en/of de huwelijksakte van de overledene indien inwoner van een andere gemeente of geen inwoner in België.

Bijkomend bij een crematie:

 • een aanvraag tot crematie;
 • een attest van de behandelende geneesheer met vermelding ‘geen verdacht overlijden - inlichtingen i.v.m. aanwezigheid pacemaker’;
 • een attest van de beëdigde geneesheer met vermelding ‘geen verdacht overlijden - melding van verwijdering van eventuele pacemaker’
  • Bij een verdacht overlijden of gewelddadige dood wordt het attest van de beëdigde geneesheer vervangen door een toelating tot crematie afgeleverd door de Procureur des Konings;
 • Een aanvraag voor het plaatsen van een naamplaatje op de gedenkzuil bij de strooiweide.

Bijkomend bij een begraving, een asverstrooiing of een bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats:

 • de laatste wilsbeschikking van overledene;
 • of de verklaring van alle nabestaanden in 1e graad.

Bijkomend bij een begraving, een bijzetting of een asverstrooiing van stoffelijke resten in een andere gemeente:

 • de toelating tot begraving, bijzetting of asverstrooiing van de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de andere gemeente, waar de begraving of asverstrooiing zal plaatsvinden.

Verdacht of gewelddadig overlijden:

 • proces-verbaal politie;
 • toelating tot begraving of crematie procureur des Konings.

Kostprijs

 • De aangifte van het overlijden: gratis
 • In de bijlage vind je een handig overzicht van de begravingsmogelijkheden en de tarieven.

Uitzonderingen

De inwoner is in een andere gemeente overleden en wordt in Sint-Truiden begraven:

 • je geeft het overlijden aan in de andere gemeente;
 • je verwittigt ook het loket burgerlijke stand Sint-Truiden zodat de nodige toelatingen kunnen opgemaakt worden. Ook moeten we de dienst Begraafplaatsen minstens 2 werkdagen voor de begrafenis op de hoogte brengen.

Downloads

Naar top