Volmacht geven

Wat?
Tijdens verkiezingen ben je verplicht deel te nemen aan de verkiezingen.
Als je niet zelf kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden. Iedere volmachtkrijger kan maar één volmacht hebben.

Aan wie?
Je kan als volmachtgever een volmacht geven aan een andere kiezer.
Hou er rekening mee dat je als Belg enkel volmacht kan geven aan een Belg. Als je niet-Belg bent, kan je zowel een Belg als een niet-Belg aanduiden als volmachtkrijger. Dit principe vloeit voort uit het feit dat de volmachtkrijger op de verkiezingsdag moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.
Let op! De volmachtkrijger moet de stem van de volmachtgever uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.

Waarom?

Reden van afwezigheid Bewijs van afwezigheid
Medische reden Doktersattest

 

Studies Attest directie onderwijsinstelling

 

Beroepsredenen binnenland Attest werkgever

Bewijzen zelfstandige activiteit (bestelling, opdracht, contract, …)

 

Beroepsredenen buitenland Attest werkgever

Leden van jouw gezin die ook in het buitenland verblijven, kunnen eveneens dit attest gebruiken om volmacht te geven

 

Schipper, marktkramer of kermisreiziger Attest afgeleverd door burgemeester

Leden van jouw gezin die ook in het buitenland verblijven, kunnen eveneens dit attest gebruiken om volmacht te geven

 

Vrijheidsbeneming Attest directie strafinrichting

 

Geloofsovertuiging Attest religieuze overheid

 

Verblijf in buitenland om privéredenen of op vakantie Attest afgegeven door burgemeester mits voorlegging bewijsstukken

Verklaring op erewoord als je geen bewijsstukken kan indienen

Opgelet: attest uiterlijk aanvragen op zaterdag 25 mei 2019

 

Wanneer?
Je kan volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Heb je een attest, afgegeven door de burgemeester, nodig, dan moet je vooraf langskomen in het stadskantoor, bij de dienst Burgerzaken. Die dienst is op 26 mei 2019 uitzonderlijk geopend tot 12u. Opgelet: voor een attest voor tijdelijk verblijf in het buitenland moet je uiterlijk de dag vóór de verkiezingen langskomen.

Hoe?
Je vult het volmachtformulier in en ondertekent het beiden (volmachtgever en volmachtkrijger).

Je vraagt, afhankelijk van de reden, een attest aan en voegt dit bij het volmachtformulier.

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger volgende documenten af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:
- ingevuld en ondertekend volmachtformulier
- afwezigheidsattest
- identiteitskaart volmachtkrijger
- oproepingsbrief volmachtkrijger
- oproepingsbrief volmachtgever

Opgelet! Ben je te laat om een volmacht te regelen of geef je geen volmacht, dan bezorg je de vrederechter zo vlug mogelijk volgende documenten:
- ondertekende brief waarin je de reden uiteenzet
- bewijs van reden waarom je niet kan gaan stemmen
 

Volmachtformulier?
Volmacht voor Belgische kiezers
Volmacht voor Europese kiezers