Vestigings- en uitbatingsvergunning voor nachtwinkels

Als je een nachtwinkel wil openen in Sint-Truiden, dien je voorafgaand een vestigings- en uitbatingsvergunning te verkrijgen.

Wat valt onder de term 'nachtwinkel'

Een nachtwinkel is een vestigingseenheid die

  • ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek 'verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen';
  • geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
  • een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²;
  • en op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'Nachtwinkel' draagt, conform de stedenbouwkundige voorschriften.


In Sint-Truiden zijn nachtwinkels tussen 1u en 18u gesloten voor consumenten.

Er dient een exploitatiemap in de nachtwinkel ter inzage te liggen voor de politie en alle personen die gemachtigd zijn om controle uit te voeren. Deze map dient volgende info te bevatten:

  • de uitbatingsvergunning indien vereist;
  • de vestigingsvergunning indien vereist;
  • een kopie van alle attesten zoals bepaald en verkregen naar aanleiding van de in artikel 10 bepaalde onderzoeken van het reglement.

Hoe aanvragen?

Vestigingsvergunning

Elke nieuwe nachtwinkel dient een vestigingsvergunning aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, dit kan digitaal via bovenstaande knop of door het formulier dat je hieronder kan downloaden ingevuld te versturen naar Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Nachtwinkels die reeds gevestigd zijn en uitgebaat worden, voor de inwerkingtreding van dit reglement, worden geacht om te beschikken over een vestigingsvergunning voor hun huidige vestiging dan wel, in geval van herlocalisatie, voor een vestigingseenheid binnen een straal van 200m vanaf de huidige vestigingseenheid.

De aanvraag voor vestigingsvergunning moet minstens 3 maanden voor de voorziene openingsdatum worden ingediend. De aanvraag stelt je niet vrij van andere vergunningen, die je mogelijks zal moeten aanvragen, zoals een omgevingsvergunning.

Nachtwinkels worden toegelaten buiten de contouren van of op de Vesten, zoals aangeduid op het plan, en buiten de beschermde stads- en dorpsgezichten. Er dient een perimeter van 1 km gerespecteerd te worden ten opzichte van een bestaande en vergunde nachtwinkel en van 200 m ten opzichte van jeugdvoorzieningen (lokalen van de jeugdbeweging, fuifzalen, jeugdhuizen,…) en/of voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen en/of stilte behoevende instellingen (zorginstellingen zoals een (psychiatrisch) ziekenhuis, een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, onderwijsinstellingen e.d.). Tenslotte dienen binnen een straal van 20 m van de aangevraagde vestigingsplaats parkeerplaatsen voorzien te zijn.

Het stadsbestuur heft een éénmalige openingsbelasting op de vestiging van een nieuwe nachtwinkel.

Uitbatingsvergunning

Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet je binnen een termijn van 1 maand na het verkrijgen van de vestigingsvergunning een uitbatingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het aanvraagformulier dat je hieronder kan downloaden of digitaal via bovenstaande knop.

Bij het aanvraagformulier van de uitbatingsvergunning dien je heel wat bewijsstukken toe te voegen. Aan de hand van deze bewijsstukken zal het stadsbestuur de nodige onderzoeken voeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een nachtwinkel.

Een uitbatingsvergunning is geldig voor drie kalenderjaren, namelijk van 1 januari t.e.m. 31 december van het overeenstemmende jaar.

Iedere wijziging in het kader van de uitbating van de nachtwinkel dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Zo ook de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater.

De stad Sint-Truiden legt een jaarlijkse een uitbatingsbelasting op voor nachtwinkels. Raadpleeg het belastingreglement via de link hieronder.

Gerelateerde items

Naar top