Verkeer en veiligheid naar aanleiding van Bar Russia op dinsdag 10 juli

maandag 9 juli 2018

Naar aanleiding van het evenement Bar Russia op dinsdag 10 juli op de Grote Markt gelden een aantal specifieke verkeers- veiligheidsmaatregelen. 
 

Verkeer, parkeren en omleidingen
Naar aanleiding van het evenement is de Grote Markt parkeervrij van dinsdag 10 juli om 8u en verkeersvrij vanaf 9u, dit tot woensdag 11 juli om 8u. 
Ook het Minderbroedersplein is parkeervrij vanaf vrijdag 6 juli om 8u en verkeersvrij vanaf 9u, dit tot woensdag 11 juli om 8u.

In de Luikerstraat en op de Groenmarkt (kant OLV-kerk) geldt een parkeerverbod vanaf 3 uur voor de start van de wedstrijd Brazilië - België (20u).

De Luikerstraat wordt  op dinsdag 10 juli afgesloten vanaf het kruispunt met Minderbroedersstraat vanaf twee uur voor aanvang van de wedstrijd Frankrijk - België (20u). 

Ook de Stapelstraat en de Diesterstraat zijn afgesloten voor het verkeer vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijd, telkens vanaf het kruispunt met de Beekstraat.

Je kan je wagen kwijt op volgende parkings:

Grote gratis parkings:

* Sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan

* Speelhof, Speelhoflaan

* Begijnhof, Speelhoflaan

* Station, Stationsstraat

* Achterkant station, via Gorsemweg

Grote betalende parkings:

* Cicindria, abdijstraat

* Clockhempoort, Spaansebrugstraat

* Europaplein, Casinostraat

 

Huishoudelijk reglement en veiligheidsmaatregelen tijdens Bar Russia op de Grote Markt
De Grote Markt is op maandag 2 juli volledig afgesloten en ingericht als evenementenzone. Binnen deze evenementenzone is een huishoudelijk reglement van kracht.

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in de volledige evenementenzone op en rond de Grote Markt te Sint-Truiden, na het betreden van de controleposten op de invalswegen, en dit voor, tijdens en na het evenement in de evenementenzone. De personen die de evenementenzone betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen er van aanvaarden en deze naleven.

2. Het evenement is gratis toegankelijk, uitgezonderd de VIP-zones. In de VIP-zones kan er op vertoon van een VIP-ticket toegang verleend worden. Personen zonder geldig ticket mogen niet binnen in de VIP-zones.

4. De toegang tot de evenementenzone is echter verboden of geweigerd aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,.…;
- die door de interne veiligheid, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot de evenementenzone worden ontzegd.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot de evenementenzone weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit de evenementenzone doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden eventuele betaalde toegangsbewijzen (bv. VIP-tickets) terug te betalen.

5. De bewaking kan personen die de evenementenzone betreden, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in de evenementenzone  het verloop van het evenement kan verstoren, de veiligheid van het publiek in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De interne veiligheid kan om afgifte van die voorwerpen verzoeken (conform de omzendbrief OOP 42bis van 25/05/2016 betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal).

De toegang tot de evenementenzone wordt ontzegd door de interne bewaking aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

6. Voor personen die de evenementenzone wensen te betreden is het verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
- alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a. - projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, enz.;
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.);
- alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen;
- grote paraplu’s of paraplu’s met scherpe punt;
- rugzakken, valiezen… (handtassen dienen bij het betreden spontaan geopend te worden);
- toeters met drukgas;
- elk middel dat er toe leidt om geluid elektronisch te versterken hetzij door een elektronisch, elektrisch of enig ander middel van stroomvoorziening of daarmee gelijkgesteld ( vb. megafoon, micro's, enz.).

Honden zijn enkel toegelaten in de evenementenzone
- met leiband terwijl de eigenaar zit op een van de terrassen;
- als blindengeleide hond.

Andere dieren zijn niet toegelaten, mits toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke.

7. Binnen de evenementenzone is het voor de bezoekers van het evenement verboden:
- zich te bevinden in de niet-toegankelijke gedeelten van de evenementenzone overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, CP-OPS, VIP-zones, backstage, het podium, bars, technische ruimte LED-scherm… ;
- gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten,  daken, of enige andere infrastructuur van de evenementenzone te beklimmen;
- de toegangs- en evacuatiewegen en gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van de evenementenzone;
- zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;
- op elkaars schouders te gaan zitten;
- de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen;
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand;
- te roken in zones waar een rookverbod (openbare gebouwen, tenten) geldt;
- te wildplassen
- spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen die:

  • het zicht op reclameborden wegnemen;
  • het zicht op het TV-scherm belemmeren;
  • de evacuatiewegen belemmeren;
  • de herkenbaarheid belemmeren.

8. In de evenementenzone zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

9. In de evenementenzone zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit de evenementenzone worden verwijderd.

10. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- het evenement te onderbreken of stop te zetten;
- de toeschouwers tijdelijk in de evenementenzone op te houden voor, tijdens of bij het einde van het evenement;
- de evenementenzone geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- de toegang tot de evenementenzone te weigeren.

11. Elke bezoeker van de evenementenzone doet dat volledig op eigen risico. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of ongevallen.

12. Elke persoon die binnenkomt in de evenementenzone kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin de evenementenzone. De verwerking van de beelden heeft tot doel de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

13. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan de infrastructuur binnen de evenementenzone kan strafrechtelijk vervolgd worden.

14. Bijzondere bepalingen:
- Vlaggen met buigzame PVC masten van max 2 X 2 meter zijn toegelaten. De spandoeken van meer van 2 x 2 meter moeten vuurwerend zijn.
- Het schenken in glazen binnen de evenementenzone is enkel toegestaan in de VIP-zone; aan mensen die zitten aan een tafel op een terras van een horecazaak en in de horecazaak.
- Horecazaken die in de evenementenzone liggen worden niet toegestaan:

  • een extra terras bij te plaatsen;
  • een extra tapinstallatie of een installatie voor het schenken van dranken buiten te plaatsen;
  • dranken in glazen schenken aan personen die niet zitten op een stoel in de horecazaak of op het terras.

 

Algmeene veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het WK voetbal en de georganiseerde activiteiten
De Grote Markt is op maandag 2 juli volledig afgesloten en ingericht als evenementenzone. Binnen deze evenementenzone is een huishoudelijk reglement van kracht. Ook voor andere evenementen die door privé-personen of derden worden georganiseerd in het kader van het WK-voetbal moeten zich houden aan deze veiligheidsmaatregelen.

Op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden is het, in het kader van het WK voetbal 2018 vanaf 14 juni 2018 tot en met maandag 16 juli 2018, verboden aan eenieder, alleen of in groep, door zijn gedrag tijdens en op de locatie van een aan het WK voetbal 2018 gerelateerd evenement of activiteit het verloop te storen door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede van één of meerdere personen of groeperingen.

Op het grondgebied van de Stad Sint-Truiden is in het kader van het WK voetbal 2018 vanaf 14 juni 2018 tot en
met maandag 16 juli 2018 verboden om:
1. Wapens, stokken, messen, ijzeren staven en andere voorwerpen die als een wapen kunnen worden gebruikt,
naar analogie van het Strafwetboek, te dragen;
2. Individueel of in groep handelingen te stellen die direct of indirect aanleiding kunnen geven tot verstoring van
de openbare orde.
3. Zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen te gooien of te schieten tijdens en op de locaties van
het aan het WK voetbal 2018 gerelateerd evenement of activiteit.

Het is de organisatoren en/of aangestelden van het evenement verboden om binnen een tijdspanne van 4 uur voor de aanvang van de vertoonde wedstrijd tot 4 uur na het einde van die wedstrijd al dan niet alcoholhoudende dranken te verschaffen in glazen recipiënten voor verbruik in de afgebakende evenementenzone en op het grondgebied van Sint-Truiden met uitzondering van de zittende bezoekers van de terrassen en binnen in de horecazaak zelf.

Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten, ongeacht hun vorm, in bezit te hebben op het openbaar domein binnen de afbakening of exacte locatie van het evenement.

In de evenementenzone op de Grote Markt en op het grondgebied van Sint-Truiden is het toegestaan om al dan niet alcoholhoudende drank in glazen recipiënten te schenken aan bezoekers die zitten aan een tafel op een van de terrassen of in de horecazaak zelf en in de bewaakte VIP-zone.

Het is verboden voor horecazaken in de evenementenzone op de Grote Markt om hun terrassen te vergroten en drank verdelende apparaten (bv. Mobiele tapkranen…) bij te plaatsen. Horecazaken buiten de evenementenzone, gelegen op het grondgebied van Sint-Truiden, mogen dit eventueel wel, na toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

De organisatoren en/of hun aangestelden van het evenement dienen in te staan voor de reinheid van het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van hun installatie, dit is in een straal van 30 meter rond de plaats van de activiteit.

Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op het openbaar domein of te lozen in de riolering.

De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval gescheiden aan in de voorgeschreven recipiënten.

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen is het op publiek toegankelijke plaatsen verboden om elektronische versterkte muziek te spelen die luider is dan 85 dB(A)Laeq15min.

Op terrassen is het gebruik van elektronisch versterkte installaties, geluidsboxen bediend vanuit de eigen zaak, luidsprekers en instrumenten verboden.

Geluid van binnen opgestelde installaties mag buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

Het is verboden, van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, nachtgerucht of nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

De uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een evenement verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen betreffende veiligheid strikt in acht te nemen.

Gebruik van vuurwerk, pyrotechnische voorwerpen, wensballonnen en andere… Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op het openbaar domein als op privédomein, om het even welk vuurwerk en pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren in zijn bezit te hebben, te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of gebruik te maken van wensballonnen of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/ of rookbussen. De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan.

Horecazaken met terrassen binnen de perimeter mogen tijdens Bar Russia maximum 1 normaal tv-scherm buiten plaatsen met geluid van dit scherm zelf (of versterkt met een extra geluidsinstallatie tot max. 50 personen met een max. van 85 db (A)).

Indien na controle en/of tijdens de activiteit en/of het evenement toch bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist zouden zijn, dient de organisatoren/of zijn aangestelde deze opgelegde maatregelen strikt en zonder uitstel na te komen.

Indien aan de uitvoering van de opgelegde bijkomende veiligheidsmaatregelen geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator en/ of aangestelde.

Indien wordt vastgesteld dat een organisator of zijn aangestelde één of meerdere bijkomende veiligheidsmaatregelen niet strikt en zonder uitstel uitvoert, kan de burgemeester de verleende vergunning voor toekomstige activiteiten in toepassing van dit reglement intrekken.

Tenzij voor dezelfde inbreuk door een wet, decreet of ordonnantie straffen worden bepaald, worden de overtredingen van het onderhavig besluit gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve sancties in de zin van artikel119bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Bij inbreuk op artikel 6,7 en 11 kunnen de genoemde voorwerpen in beslag genomen worden en in het kader van bestuurlijke politie worden bewaard.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet een tijdelijk plaatsverbod opleggen aan overtreders van deze verordening.

De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van dit besluit.

Meer info?

Bar Russia