Vergunning kansspelen

Wanneer je een kansspelinrichting wil uitbaten, moet je een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

De plaatsen waar kansspelen mogen worden uitgebaat zijn beperkt tot:

 • casino’s of kansspelinrichtingen klasse I;
 • speelautomatenhallen of kansspelinrichtingen klasse II;
 • cafés of kansspelinrichtingen klasse III;
 • wedkantoren of dagbladhandels of kansspelinrichtingen klasse IV.

Casino's, speelautomatenhallen, dagbladhandels en wedkantoren kunnen bij de Kansspelcommissie een aanvullende vergunning aanvragen. Met deze vergunning mogen zij hun kansspelen ook via het internet aanbieden.

Op het grondgebied van Sint-Truiden geldt tevens het gemeentelijk politiereglement kansspelinrichtingen. Lees dit hieronder zeker na om te weten aan welke wettelijke vereisten je moet voldoen.

Speelautomaathallen of kansspelinrichtingen klasse II

Voor het uitbaten van een speelautomatenhal, heb je een vergunning type B nodig. Actueel zijn al deze vergunningen uitgereikt. Meer informatie vind je op de website van de Kansspelcommissie.
Bij de aanvraag tot het afsluiten van een convenant met het oog op het uitbaten van een kansspelinrichting klasse II moet de aanvrager alle noodzakelijke en nodige stukken (zie artikel 1 van politiereglement kansspelinrichting) op straffe van niet-ontvankelijkheid bezorgen aan het lokaal bestuur Sint-Truiden.

Café of kansspelinrichtingen klasse III

In cafés zijn enkel de elektrische biljarten 'bingo' of 'one-ball' toegelaten. Hun aantal is beperkt tot twee. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

Bij de aanvraag van de vereiste vergunning type C, moet een advies van de burgemeester worden gevoegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan.

Procedure

Om een vergunning C aan te vragen dien je hiervoor het desbetreffende formulier in te vullen. Je moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

 1. Het advies van de burgemeester dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan. Je kan het aanvraagformulier hier downloaden. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan team Economie, toerisme en evenementen, samen met de drankvergunning, verleend op naam van de aanvrager. Indien je geen kansspelen meer in jouw café hebt staan, moet je de kansspelcommissie hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Het meldingsformulier vind je hier.
 2. De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank;
 3. De fiscale attesten (BTW en directe belastingen), niet ouder dan 3 maanden;
 4. Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
 5. Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een niet-Belg is).

Wedkantoren en kansspelen bij dagbladhandelaars of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor de organisatie van weddenschappen heb je een vergunning F1 nodig, voor het aannemen van weddenschappen een vergunning F2. Deze vergunningen moet je aanvragen bij de Kansspelcommissie. De aanvullende vergunning F1+ laat de vergunninghouder toe de reële weddenschappen ook te organiseren via het internet.

De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

Procedure Kansspelcommissie

Om een vergunning F1 aan te vragen moet je het desbetreffende formulier invullen. Je moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie via een aangetekende verzending, samen met:

 1. (Bij een natuurlijk persoon) Belastingaangiften (3 jaar);
 2. Advies FOD Financiën + BTW;
 3. Lijst van de soort weddenschappen;
 4. Bankuittreksel (10.000 euro);
 5. Reglement van de weddenschappen;
 6. Lijst plaatsen waar weddenschappen zullen worden georganiseerd.
 7. (Bij een vennootschap) Identiteit van alle aandeelhouders (naam, adres, geboortedatum en -plaats en rijksregisternummer/ondernemingsnummer);
 8. Een lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerders en aandeelhouders 20% of meer van de aandelen bezitten;
 9. Een lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerder en aandeelhouders een mandaat uitoefenen;
 10. Een gedagtekende verklaring op eer waarin ieder bestuurder/zaakvoerder verklaart noch de rechtstreekse, noch de onrechtstreekse controle te hebben over vennootschappen die door hun werkzaamheden onder de vergunningsplicht E vallen.

De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten.

Als de aanvrager een EU-onderdaan is of het gaat om een rechtspersoon naar het recht van een EU-lidstaat, moet hij gelijkaardige buitenlandse documenten (bv. uittreksel uit buitenlands strafregister) bij de vergunningsaanvraag voegen en een officiële vertaling ervan in het Nederlands, Frans of Duits.

Om een vergunning F2 aan te vragen moet je het desbetreffende formulier invullen. Je moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie via een aangetekende verzending, samen met:

 1. Advies FOD Financiën + BTW;
 2. Reglement van de weddenschappen;
 3. Het advies van de burgemeester (enkel voor vaste wedkantoren). De aanvraag dient te geschieden via dit aanvraagformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan team Economie samen met een uitbatingsvergunning verleend door de stad Sint-Truiden voor het uitbaten van een kansspelinrichting klasse IV.
 4. Het advies van de burgemeester (enkel voor dagbladhandels). De aanvraag dient te geschieden via dit aanvraagformulier. Het volledige ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient bezorgd te worden aan team Economie.
 5. Als het wedkantoor gelegen is binnen 1.000 meter van een ander wedkantoor, moet u met officiële documenten aantonen dat u al vòòr 1 januari 2011 op die locatie weddenschappen aannam.
 6. (Bij een vennootschap) identiteit van alle aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders (naam, adres, geboortedatum en -plaats en rijksregisternummer / ondernemingsnummer).

De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten.

Als de aanvrager een EU-onderdaan is of het gaat om een rechtspersoon naar het recht van een EU-lidstaat, moet hij gelijkaardige buitenlandse documenten (bv. uittreksel uit buitenlands strafregister) bij de vergunningsaanvraag voegen en een officiële vertaling ervan in het Nederlands, Frans of Duits.

Om een aanvullende vergunning F1+ aan te vragen je het desbetreffende formulier volledig invullen. In Sint-Truiden moet je voor het uitbaten van een vaste of mobiele kansspelinrichting klasse IV tevens een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester. Als uitbater wordt beschouwd, de houder van de vergunning klasse F1 voor de kansspelinrichting.

Procedure lokaal bestuur Sint-Truiden

De aanvraag voor de uitbatingsvergunning van een vaste kansspelinrichting klasse IV dient te geschieden via dit aanvraagformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet je bezorgen aan team Economie, toerisme en evenementen samen met volgende documenten:

 1. Attest van het brandveiligheidsonderzoek;
 2. Kopie van de verzekeringspolis Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid en de brandverzekering van het gebouw;
 3. Gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting;
 4. Plan van het gebouw met aanduiding van de locatie van de kansspelinrichting;
 5. Huurcontract/eigendomsakte van het gebouw of het gedeelte ervan;
 6. Kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
 7. Bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager;
 8. De vergunning klasse F1 uitgereikt door de kansspelcommissie aan de uitbater;
 9. Een lijst van alle personen die weddenschappen zullen aannemen in de kansspelinrichting waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, onverminderd de verplichting voor deze personen om een vergunning F2 te bekomen.


De aanvraag voor de uitbatingsvergunning van een mobiele kansspelinrichting klasse IV, die geplaatst wordt op het openbaar domein of op privaat domein dat vrij toegankelijk is vanop het openbaar domein, dient te geschieden via het desbetreffende aanvraagformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet je bezorgen team Economie, toerisme en evenementen samen met volgende documenten:

 1. Gedetailleerd liggingsplan van de kansspelinrichting;
 2. Omschrijving van de mobiele inrichting;
 3. Kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
 4. Bijkomende informatie zoals nuttig geacht voor het dossier door de aanvrager;
 5. De vergunning klasse F1 uitgereikt door de kansspelcommissie aan de uitbater;
 6. Een lijst van alle personen die weddenschappen zullen aannemen in de kansspelinrichting waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, onverminderd de verplichting voor deze personen om een vergunning F2 te bekomen.

Naar top