Vergunning exploitatie boomkwekerij

De exploitatie van boomkwekerijen in Sint-Truiden is enkel toegelaten na een vergunning te verlenen door de burgemeester. De boomkwekerij mag enkel aangelegd en geëxploiteerd worden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de vergunning.

Als boomkwekerij wordt beschouwd: elke plaats waar men jonge bomen/struiken tijdelijk uitplant en verzorgt.

Voor de exploitatie van boomkwekerijen die reeds geëxploiteerd worden bij de inwerkingtreding van dit reglement dient uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van dit reglement een vergunning zoals bepaald in artikel 1 verkregen te worden. Bij gebreke daaraan kunnen maatregelen genomen worden en straffen opgelegd worden zoals bepaald in art. 6 van dit reglement.

Het reglement dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van maandag 27 april 2020 kan je raadplegen via de link onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen?

Je kan de aanvraag digitaal indienen via bovenstaande knop. 
Een schriftelijke aanvraag dient minstens 16 weken voor de aanvang van het plantseizoen ingediend worden bij de burgemeester, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden en moet volgende punten bevatten:

  • naam en adres van de aanvrager (eigenaar/uitbater);
  • kadastrale gegevens van de betreffende landbouwpercelen;
  • de periode dat de teelt op de vermelde percelen aanwezig zal zijn;
  • een kadastraal plan ( minimum 1/1000) met de aanduiding van de teelt.

De vergunningsaanvraag wordt getoetst aan volgende criteria:

  • een risicoanalyse aan de hand van een topografische kaart;
  • het advies van de gemeentelijke erosie-coördinator;
  • de historiek van erosie- en wateroverlast op de betrokken percelen en op de stroomafwaarts gelegen percelen.

De burgemeester zal maximum 6 werkweken na de aanvraag:

  • De vergunning verlenen zonder voorwaarden OF;
  • De vergunning verlenen met voorwaarden ter bestrijding van erosie zoals het aanleggen van strodammen, grasgangen, grasbufferstroken, e.a. Desgevallend dient de aanvrager een omgevingsvergunning in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen ter uitvoering van de opgelegde voorwaarden OF;
  • De vergunning weigeren.

De vergunning is geldig voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de beslissing waarbij deze werd verleend.

Wanneer de eigenaar/uitbater nalaat de nodige maatregelen te nemen, kan de burgemeester de werken ambtshalve laten uitvoeren en dit op kosten van de eigenaar/uitbater. De burgemeester kan de sluiting bevelen van een boomkwekerij die zonder vergunning en/of in strijd met de bepalingen van dit reglement en/of in strijd met de voorwaarden van de vergunning wordt geëxploiteerd. Dit alles geldt onverminderd de overige bevoegdheden van de burgemeester zoals bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur en in de Nieuwe Gemeentewet.

Naar top