Verbintenis tot tenlastenneming

Let op: Coronamaatregelen

Het heeft weinig zin een verbintenis tot tenlasteneming te laten onderschrijven door een garant voor een visumplichtige derdelander die een visumaanvraag zou willen indienen via een Schengenpartner. Dit omdat gezien de Schengensamenwerking de afgifte van visa C opgeschort is.

Een burger van een lidstaat buiten de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) moet bij het binnenkomen in het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Als garant sluit je een verbintenis tot tenlasteneming af met de dienst vreemdelingen in Sint-Truiden.

Wat?
Een verbintenis tot tenlasteneming is een document, waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een niet EER-burger  tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot 2 jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

  • bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor buitenlandse personen die voor een kort verblijf naar België komen (bvb familie- of vriendenbezoek)
  • bijlage 32: is een verbintenis voor een student die langer dan 3 maanden zal blijven

Voor wie?
Niet-Belgen, die geen onderdaan zijn van een EER-lidstaat, al dan niet visumplichtig

Door wie?
Door de persoon, die een buitenlands persoon uit een niet EER-lidstaat ten laste neemt

Als garant moet je:

  • ofwel Belg zijn;
  • ofwel niet-Belg zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Opgelet! De garant mag een andere persoon zijn dan diegene, die de buitenlandse bezoeker uitnodigt.

Uitzondering!
Een niet-Belg wordt uitgenodigd door een instelling op grond van academische, wetenschappelijke, socio-culturele, humanitaire of sportieve activiteiten. Een persoon, die optreedt in naam of in opdracht van deze instelling, kan dan de verbintenis tot tenlasteneming onderschrijven voor maximaal 15 personen. De activiteiten van de instelling moeten wettelijk erkend zijn en/of een zekere faam genieten, waarvoor de instelling eventueel overheidssubsidies ontvangt.

Geldigheid?
2 jaar binnen de Schengenzone

Opgelet! Als de buitenlandse bezoeker het grondgebied van Sint-Truiden verlaat, dan blijf je als garant verantwoordelijk voor de kosten binnen alle landen van de Schengenzone en dit gedurende 2 jaar.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst vreemdelingen in het stadskantoor.

Wat moet je doen?
Je meldt je aan bij de dienst vreemdelingen. De garant vult de verbintenis in en ondertekent het document. Onze medewerker wettigt jouw handtekening.
Jouw dossier bestaat uit

  • de verbintenis
  • een attest van gezinssamenstelling
  • een kopie van jouw identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • jouw loonfiches van de afgelopen 3 maanden of indien je zelfstandige bent jouw uittreksel van de belastingen van het vorige jaar

A. De buitenlandse bezoeker heeft een visum nodig en dient de aanvraag ervan in bij de Belgische ambassade van zijn land.
Je stuurt jouw dossier naar de buitenlandse persoon, die je ten laste neemt. De buitenlandse bezoeker heeft 6 maanden tijd vanaf de legalisatiedatum van onze dienst vreemdelingen om een toeristenvisum aan te vragen bij de Belgische ambassade in zijn land. De ambassade beslist aan de hand van jouw loonfiches en attest van gezinssamenstelling of jouw inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker. Indien dat het geval is, geeft de ambassade opdracht om het visum af te leveren aan de buitenlandse bezoeker, die naar Sint-Truiden kan afreizen.

B. De buitenlandse bezoeker heeft een visum nodig en dient de aanvraag ervan in bij een diplomatieke post van een andere Schengen-lidstaat.
Onze medewerker bezorgt jouw dossier aan Dienst Vreemdelingenzaken Brussel (DVZ). DVZ beslist aan de hand van jouw loonfiches en attest van gezinssamenstelling of jouw inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker. DVZ brengt onze medewerker op de hoogte van zijn beslissing, die je telefonisch uitnodigt om de goedgekeurde verbintenis af te halen. Je bezorgt deze verbintenis aan de buitenlandse persoon, die je ten laste neemt. De buitenlandse bezoeker reist af naar Sint-Truiden binnen de 6 maanden na de afhalingsdatum bij onze dienst vreemdelingen.

C. De buitenlandse bezoeker heeft geen visum nodig.
Zelfde procedure als B.

Wat meebrengen bij aanmelding?

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Gegevens van de perso(o)n(en) waarvoor je je garant stelt: naam en voornaam, geboorteplaats en datum, nationaliteit en geslacht, paspoortnummer, adres in het buitenland, plaats van visumaanvraag