UPDATE: maatregelen in het kader van de ziekte van Newcastle en Offerfeest 2018

woensdag 1 augustus 2018

De maatregelen in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle worden voor onbepaalde tijd verlengd. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen van kracht in het kader van het Offerfeest.

Maatregelen in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle
De maatregelen die het Voedselagentschap nam op 2 juli worden vanaf vandaag verlengd via een ministrieel besluit, waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden.

Concreet wil dit zeggen dat op het ganse grondgebied strikte maatregelen gelden voor alle hobbyhouders
- verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen,kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzonderingvan wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussenhobbyhouders;
- verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen
(markten, tentoonstellingen, beurzen…).

Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier vermeld, zijn nog steeds toegestaan.

In het kader van de organisatie van openbare markten gelden volgende regels:
- Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
- Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke. Het vervoersdocument is terug te vinden op de website van het FAVV.
- Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.

Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

Meer info over de bestrijding van de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het FAVV.

Maatregelen in het kader van de organisatie van het Offerfeest
In het kader van de organisatie van het Offerfeest zijn er een aantal strikte maatregelen van kracht betreffende het gemeenschappelijk transport van particuliere schapenkarkassen vanuit een slachthuis naar verdeelplaatsen naar aanleiding van het Offerfeest.

Vereisten vóór het slachten:
- De “gewone werkwijze” waarbij een particulier persoonlijk een slachtaangifte kan doen van zijn te slachten schaap, ofwel in de gemeente ofwel in het slachthuis, is genoegzaam gekend. Die particulier doet zijn reguliere individuele aangifte, brengt zijn schaap naar het slachthuis en komt achteraf het betrokken karkas afhalen in het slachthuis. Hier kan tijdens het offerfeest aanvaard worden dat dergelijke karkassen niet tot de wettelijk voorziene temperatuur van < 7°C gekoeld zijn.
- Het FAVV wil ook de mogelijkheid overwegen om te voorzien dat een “groothandelaar” * in een slachthuis een collectieve aangifte kan doen van meerdere schapen voor particuliere slachting in één keer. Voorwaarde is evenwel dat hij de individuele slachtaangiftes van de betrokken particulieren, opgesteld door de gemeente**, bij de aangifte overhandigt aan het slachthuis. Op elk van die individuele slachtaangiftes moet het (juiste!) identificatienummer van het betrokken schaap vermeld zijn. De particulier moet een kopie nemen (en bewaren!) van zijn individueel aangiftedocument waarin de identificatie van het betrokken schaap is vermeld. Het originele individuele document slachtaangifte moet het schaap begeleiden en door het slachthuis gelegitimeerd worden mits het aanbrengen van de eigen identificatiestempel van het slachthuis. De bij de aangifte afgewerkte, individuele (originele) slachtaangiftes correct ingevuld worden ter beschikking gesteld tijdens het slachtproces om er de nodige etiketten op aan te brengen (zie “vereisten tijdens het slachten”). Doorhalingen of schrappingen van het identificatienummer maken het originele aangiftedocument onherroepelijk nietig voor verder gebruik.

* Opgelet: met een “groothandelaar” bedoelen we hier gelijk welke persoon die dit “gemeenschappelijk particulier slachten” wil organiseren voor zo ver hij aan alle voorschriften beantwoordt.
** Voor dit offerfeest kan uitzonderlijk toegestaan worden dat de aangiftes in de gemeenten reeds 14 dagen voor aanvang van het offerfeest worden uitgevoerd.

Vereisten bij het slachten:
- Het slachthuis moet een meerledig kleefetiket voorzien, waarbij op ieder luik minstens de eigen slachthuisidentificatie en het identificatienummer van het schaap vermeld moeten zijn. Op elk karkasgedeelte (4 stukken) dient één etiket aangebracht te worden, alsook met de wettelijk voorziene stempel voor particuliere slachting (ook op elk kwartier). Één etiket moet aangebracht worden op de originele individuele slachtaangifte van de particulier. Het volledig in het slachthuis afgewerkte, originele individuele slachtaangiftedocument moet vervolgens het karkas vergezellen tijdens het transport naar een “verdeelpunt” later op de dag. Ook hier geldt dat doorhalingen van gegevens op de etiketten deze laatste onherroepelijk nietig maken.

De provinciale/lokale overheden zien er op toe dat, na het transport, de bedoelde karkassen enkel persoonlijk aan die particulier worden overhandigd die het overeenstemmende individuele slachtaangiftedocument met de juiste identificatienummer kan voorleggen. Vervoer vanuit een dergelijk verdeelpunt door andere commerciële operatoren is dus niet toegestaan: het betekent bijvoorbeeld dat niet aanvaard kan worden dat een (commercieel) vervoermiddel meerdere karkassen komt ophalen. 

Ziekte van Newcastle