Subsidies voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

Hagen, houtwallen, houtsingels, bomenrijen, veedrinkpoelen zijn van oudsher belangrijke landschapselementen, die  bovendien van belang zijn voor de waterhuishouding en de erosiebestrijding. Lijnvormige landschapselementen zijn eveneens voor heel wat insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren, de enige corridors waarlangs deze dieren kunnen migreren tussen de bestaande geïsoleerde natuurgebieden. Ook zijn zij belangrijk als schuil,- woon- en fourageergebied voor vele vogels.

Binnen de perken van het jaarlijkse voorziene budget, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, met name voor hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen.

Voor wie?
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dergelijk landschapselement wenst aan te leggen op het grondgebied van Sint-Truiden, op voorwaarde de aanleg voldoet aan de voorwaarden van het reglement.

Hoe aanvragen?

Je kan de subsidie aanvragen door aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Bij je aanvraagformulier dien je volgende documenten te bezorgen:

  • Topografische kaart (schaal 1/10 000)
  • Kadasterplan met aanduiding van maten en situering van het klein landschapselement
  • Minstens 2 foto’s
  • Een kopie van het onderhoudscontract/getuigschrift (enkel voor aanplant/onderhoud hoogstamfruitbomen)
  • Een kopie van de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist)
BijlageGrootte
PDF icon Subsidiereglement aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen128.93 KB
Bestand Aanvraagformulier subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen15.83 KB