Subsidies voor akkerrandbeheer en inzaaien van groenbemesting

Door het terugdringen van emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriƫnten naar het omringende milieu en het grondwater, zullen de algemene natuurwaarden in agrarisch gebied toenemen. Het aantal geschikte broed-en foerageerplaatsen voor akkervogels in de ruilverkavelingsgebieden in Sint-Truiden zijn beperkt.

Bovendien is Sint-Truiden gelegen in de Vlaamse Zandleem en de Vlaamse Leemstreek; deze streken zijn erosiegevoelig. Erosie kan tegengegaan worden door het zaaien van groenbemesting na de teelten, dezegroenbemesting dient de ganse winter aanwezig te blijven.

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde budget verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor het beheer van deze akkerranden ten behoeve van akkervogels en akkerplanten en het inzaaien en behouden op de akkers van een groenbemesting gedurende de winterperiode.

Voor wie?
Alle gebruiksgerechtigde personen, wiens akker(s) gelegen is(zijn) op het grondgebied van Sint-Truiden;

Hoe aanvragen?

Je kan de subsidie aanvragen door aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

BijlageGrootte
Bestand Aanvraagformulier subsidie akkerrandbeheer en/of inzaaien van groenbemesting17.91 KB
PDF icon 20200427_GR_Vernieuwing subsidiereglement inzaaien akkerranden en groenbemester.pdf1.6 MB