Subsidiereglement infrastructuurwerken door VZW’s voor niet-stedelijke infrastructuur

De stad Sint-Truiden verleent subsidies voor Truiense ’verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) voor de uitvoering van onroerende investeringen aan niet-stedelijke infrastructuur, mits deze investeringen als doel hebben:

 • Het garanderen en verbeteren van de veiligheid

en/of

 • Het efficiënter beheer van de infrastructuur.

De investeringen moeten noodzakelijk zijn om de werking van de VZW of deze van de gehuisveste vereniging(en) in stand te houden of grondig te verbeteren. Volgens het geldende subsidiereglement kunnen enkel subsidies worden toegekend aan vzw’s. Opdat ook feitelijke verenigingen in aanmerking zouden komen wordt een overgangsregeling voorzien van 5 jaar (zie bijlage1 bij het reglement). Concreet betekent dit dat ook feitelijke verenigingen tot 31/12/2018 een aanvraag kunnen indienen.

Hoe aanvragen?

§1. Om voor een subsidie in aanmerking te komen is de vereniging ertoe gehouden het aanvraagdossier getekend en gedateerd in te dienen bij de stad via aangetekende brief aan:
College van burgemeester en schepenen
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden.

Het aanvraagdossier wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de werken van start gaan. De datum van de poststempel van de aangetekende brief waarbij de aanvraag wordt ingediend geldt als datum van indiening.

Er geldt een overgangsregeling voor de subsidieaanvragen voor werken die van start gaan in 2014. Deze subsidieaanvragen kunnen in afwijking van §2 van dit artikel ingediend worden tot en met 30 april 2014.

Het aanvraagdossier bestaat uit een gemotiveerde aanvraag waaruit blijkt dat alle voorwaarden voldaan zijn. De aanvrager maakt daarbij gebruik van het modelformulier dat bij de stadsdiensten kan opgevraagd worden op:
De dienst Financiën
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
011 70 15 01

De aanvraag dient vergezeld te zijn van alle nuttige bijlagen. Minstens bevat het aanvraagdossier de volgende bijlagen: 

 • De ledenlijst van het huidige werkjaar met aanduiding van de Truiense leden;
 • De authentieke akte tot vestiging van het zakelijk recht (volle eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik) gevestigd in hoofde van de VZW op het Truiens onroerend goed of de geregistreerde huurovereenkomst van het Truiens onroerend goed aan de VZW, die duidelijkheid verschaft over de rechten en de plichten van zowel de VZW als de eigenaar;
 • Indien het Truiens onroerend goed waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, wordt gehuurd door de aanvrager, de volledig ingevulde en ondertekende hernieuwing van de huur in onderling akkoord voor een periode van 9 jaar vanaf de voltooiing van de gesubsidieerde werken, overeenkomstig het model dat bij dit reglement is gevoegd;
 • Indien het Truiens onroerend goed waarvoor de subsidie wordt aangevraagd geen eigendom is van de aanvrager, het schriftelijke akkoord van de eigenaar waaruit blijkt dat hij akkoord is met de uitvoering van de werken waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • De statuten en het eventueel inwendig reglement van de VZW;
 • Foto’s van de situatie voor de aanvang van de werken;
 • Een gedetailleerde technische beschrijving van de werken, bij voorkeur vergezeld van een plan opgemaakt door een architect / aannemer;
 • Een tijdsplanning voor de uitvoering van de werken. De werken dienen gefinaliseerd binnen een termijn van 3 jaar vanaf de goedkeuring van de subsidie;
 • Het financieel plan bestaande uit:

1.Een kostenraming bestaande uit / opgesplitst als volgt:
a) Een raming van de materiaalkosten op basis van drie offertes van leveranciers, voor de werken die men zelf zal uitvoeren;
b) Een raming van de materiaalkosten op basis van drie offertes van leveranciers of drie offertes van aannemers, voor de werken die men door een aannemer zal laten uitvoeren;
c) Voor de werken die men door een aannemer zal laten uitvoeren, een raming van de kostprijs voor de uitvoering van de werken zelf op basis van de drie offertes van aannemers;
Bij nieuwbouw volstaat een gedetailleerde raming / meetstaat van de architect, waarbij die raming / meetstaat opgesplitst wordt conform punt 1, a) tot en met c);

2.Een overzicht van de financieringsbronnen;

3.Indien voor (bepaalde onderdelen van) de werken subsidies kunnen worden aangevraagd bij andere instanties zoals de Provincie, de gewestelijke overheden en de federale overheid, worden deze uitdrukkelijk vermeld in het aanvraagdossier en het financieel plan.

Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van de aanvrager om deze subsidies aan te vragen.

De totale som van alle  uitgekeerde subsidies bedraagt gezamenlijk niet meer dan 90 % van het geheel van de reële investeringskosten. Indien de totale som van alle  uitgekeerde subsidies toch hoger ligt, wordt de subsidie van de stad verminderd met het percentage in surplus.

 • De verklaring op eer inzake toekomstige verplichtingen volgens het modelformulier van de stad.

Wanneer het aanvraagdossier volledig is, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht.

Door het indienen van een aanvraagdossier verklaart de aanvrager zich akkoord met alle bepalingen van dit reglement.

Voor alle vragen en bijkomende informatie betreffende het aanvraagdossier kunnen de VZW’s zich wenden tot de dienst Financiën.

BijlageGrootte
PDF icon Subsidiereglement infrastructuurwerken door VZW’s voor niet-stedelijke infrastructuur668.59 KB
PDF icon Aanvraagformulier subsidies infrastructuurwerken door VZW's voor niet-stedelijke infrastructuur499.26 KB