Straatnamen

In Sint-Truiden worden er dankzij verschillende (woon)projecten regelmatig nieuwe straten aangelegd.
Een geschikte naam vinden voor een straat, die past bij de geschiedenis, omgeving en beleving van de straat, is niet altijd evident.
Daarom wil de stad Sint-Truiden vanaf nu ook buurtcomités, lokale bedrijven en bewoners de kans geven om een invloed uit te oefenen op de straatnaamkeuzes.

Procedure 

 1. Van zodra bekend is dat een straatnaamgeving nodig is (naar aanleiding van een woonproject of verkaveling) wordt de dossierbeheerder en het college van burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte gesteld en kan een vooronderzoek starten.
 2. De dossierbeheerder doet minstens 3 naamvoorstellen (minstens 1 is geen persoon) in overleg met de diverse lokale buurtcomités, lokale bedrijven en instellingen en de cultuurraad.
 3. Het voorstel wordt daarna voorgelegd aan het stadsarchief, samen met de eventuele adviezen. Het archief gaat de historische achtergrond van de naam na en sluit mogelijke conflicten met bestaande straatnamen uit.
 4. Na positief advies van het stadsarchief wordt de nieuwe straatnaam voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die het dossier doorverwijst naar de gemeenteraad voor principiële goedkeuring.
 5. Na principiële goedkeuring door de gemeenteraad, wordt het advies van cultuurraad gevraagd en wordt een openbaar onderzoek gevoerd dat 30 dagen duurt. Op die manier krijgen alle inwoners de kans om een bezwaarschrift in te dienen.
 6. Het dossier, inclusief de eventuele bezwaren en het advies van de cultuurraad, wordt ter definitieve goedkeuring van de straatnaam geagendeerd op de gemeenteraad.
   

Hoe kan jij een invloed uitoefenen op het straatnaambordje?

Heb je een goed idee voor een straatnaam? Stuur je naamvoorstel dan door naar straatnamen@sint-truiden.be en motiveer in je mail waarom je vindt dat jouw straatnaam een plekje verdient in Sint-Truiden. Je kan je idee ook indienen via het participatieplatform van de stad Sint-Truiden. 
 
Houd hierbij rekening met een aantal voorwaarden:
 1. De regels zoals vastgelegd in het 'Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen' van 28 januari 1977.
 2. De plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
 3. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
 4. Enkel namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt worden aanschouwd als belangrijke figuren.
 5. De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt als de regering vooraf haar toestemming geeft.
monopolie