Stemrecht niet-Belgen

In 2024 zullen de leden van het Europese parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezing zal plaatsvinden op zondag 9 juni 2024.

De inschrijvingen om deel te nemen aan de Europese verkiezingen zijn afgesloten. Eens ingeschreven, is er een opkomstplicht vanaf 16 jaar. Dat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. Je blijft ook ingeschreven voor alle volgende Europese verkiezingen.

Je kan wél nog een aanvraag indienen om je te inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 als je aan onderstaande voorwaarden voldoet. Dit laatste kan ook door niet-EU-burgers.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing. Zo jouw aanvraag goedgekeurd werd, kan je je stem uitbrengen op de dag van de verkiezingen.

Opgelet! Je kan niet deelnemen aan de federale verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse verkiezing van het Vlaams parlement en de provincieraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Voorwaarden Europese verkiezingen

 • Je hebt de nationaliteit van één van de 26 EU-landen (andere dan België) op 1 april 2024
 • Je woont in Sint-Truiden op 1 april 2024
 • Je bent 16 jaar of ouder op zondag 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op zondag 9 juni 2024
 • Je diende een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024, die erkend werd door het college van Burgemeester en schepenen
 • Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 26 mei 2019 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, word je automatisch opgeroepen worden.

Voorwaarden gemeenteraadsverkiezingen

 • Je woont in Sint-Truiden uiterlijk op 1 augustus 2024
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op 13 oktober 2024
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 juli 2024

Bijkomende voorwaarde als je EU-burger bent:

 • onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 augustus 2024

Bijkomende voorwaarde als je niet EU-burger bent:

 • onderdaan zijn van een staat die geen lid is van de Europese Unie op 1 augustus 2024
 • gedurende de laatste 5 jaar ononderbroken in België wonen en een wettelijke verblijfstitel hebben die dat bewijst op moment van indiening van de aanvraag
 • verklaren dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 juli 2024.
 • We raden je aan om je aanvraag voor 17 juli 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen.
 • Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 14 oktober 2018 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 juli 2024.

Procedure

Hoe aanvragen?

 • Online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be met eID (vanaf 16 jaar), itsme (vanaf 18 jaar) of elektronische kaart van land van herkomst erkend door eIDAS Verordening;
 • Aanvraagformulier invullen
  • en afgeven bij team Dienstverlening, loket bevolking of loket vrije inloop;
  • of opsturen per post naar team Dienstverlening, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart mee.
 • Je kan een blanco aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen bij het ContactCenter op 011 70 14 14 of afhalen aan het onthaal in het stadskantoor.
 • Aanvragen per e-mail worden niet aanvaard!

Gerelateerde items

Naar top